ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง?

ลดหย่อนภาษี

24,105 VIEWS

ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง? รวมรายการสินค้าและบริการที่ลดหย่อนช้อปดีมีคืน 2566 ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สำหรับการซื้อตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ได้สิทธิลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท โดยมีรายการ ดังนี้

 • สินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น
  • เติมน้ำมันรถยนต์
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม กินข้าวในร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
  • สินค้าในร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-Eleven, Family Mart
  • เสื้อผ้าแบรนด์เนม
  • ของใช้ในบ้าน
  • เฟอร์นิเจอร์
  • สปา
  • คาราโอเกะ
  • อาบอบนวด
  • อาบน้ำสัตว์
  • ค่ากำเหน็จของทองรูปพรรณ
  • ยารักษาโรค อาหารเสริม ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน เช่น iPhone, iPad, MacBook
  • สินค้าที่ซื้อจากร้าน Duty Free หากเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การซื้อของออนไลน์ ผ่าน Shopee, Lazada หรือร้านค้าออนไลน์ต่างๆ ที่ผู้ขายออกใบกำกับภาษีได้
  • คอร์สเรียนออนไลน์ที่ซื้อขาดครั้งเดียวเข้าดูได้ตลอดไป (ไม่ใช่คอร์สรายเดือนหรือรายปี)
  • สินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไป
  • ค่าบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไป
 • สินค้าท้องถิ่น (OTOP)
 • หนังสือ (รวมถึง e-book)

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่?

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท (รวม VAT แล้ว) โดยแบ่งสิทธิลดหย่อนตามค่าซื้อสินค้าและบริการ เป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวน 30,000 บาทแรก ที่มีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์
 2. ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ อีกจำนวน 10,000 บาท ที่มีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ตัวอย่าง รายการสินค้าและบริการที่ลดหย่อน ช้อปดีมีคืน 2566 ได้ (ต้องซื้อตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566)

ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง? 

 • สินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น เติมน้ำมันรถยนต์ คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้าแบรนด์เนม รองเท้ากีฬา อุปกรณ์กีฬา ของใช้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
 • สินค้าท้องถิ่น (OTOP)
 • หนังสือ (รวมถึง e-book)

เช่น สินค้าและบริการต่อไปนี้

คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์

Studio7
AIS
BaNANA
Lenovo
Toshiba Thailand Shopping
Mercular

อุปกรณ์กีฬา

adidas
Mizuno

เสื้อผ้า แฟชั่น

New Central Online
True Shopping
anello
Keds
RS Mall

ของใช้ในบ้าน

ShopAt24
OfficeMate
Tops Online
Big C

หนังสือ และ e-book

Kinokuniya
นายอินทร์
SE-ED
B2S

adinserter block=“3”]

“เติมน้ำมัน” ได้ลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน 2566 ได้แล้ว

ค่าน้ำมันเคยเป็นรายการที่ไม่ได้สิทธิลดหย่อนช้อปดีมีคืน 2565 แต่สำหรับช้อปดีมีคืน 2566 รัฐบาลอนุญาตให้นำค่าเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันมาใช้สิทธิลดหย่อนสำหรับปี 2566 ได้แล้วตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนดและต้องขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากสถานีบริการน้ำมันด้วย

องค์ประกอบของใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

ตัวอย่างใบกำกับภาษีเต็มรูป

โดยปกติ ใบกำกับภาษีที่ถูกต้องจะต้องประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 • คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
 • ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี
 • ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
 • หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี (และหมายเลขลำดับของเล่ม ถ้ามี)
 • ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
 • จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้า/บริการให้ชัดแจ้ง
 • วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 • ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

สินค้าและบริการที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ลดหย่อนภาษีได้

ค่าซื้อสินค้าและบริการต่อไปนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์ลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืน 2566 ได้

 • ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่าซื้อยาสูบ
 • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 66 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 ก.พ. 66 (เช่น ค่าบริการ Fitness ระยะเวลา 3 เดือน หรือคอร์สออนไลน์ที่ดูได้เป็นเวลา 1 ปี เป็นต้น) และ
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เช่น เบี้ยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันรถยนต์

นอกจากนี้ สินค้าและบริการต่อไปนี้ก็ไม่เข้าเกณฑ์ใช้สิทธิลดหย่อนช้อปดีมีคืนได้

 • ทองคำแท่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าทำศัลยกรรม
 • ผักผลไม้สด
 • เนื้อสัตว์สด
 • หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์

มาตรการ “ช้อปดีมีคืน 2566” ลดหย่อนภาษีได้ 40,000 บาท

ช้อปดีมีคืน 2566 มีผลใช้บังคับตามกฎหมายแล้ว และได้กำหนดให้ค่าซื้อสินค้าหรือบริการสามารถนำมาใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงเวลาที่ได้สิทธิ

ต้องซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ 1 มกราคม –  15 กุมภาพันธ์ 2566 (รวมเวลา 46 วัน)

วงเงินที่ลดหย่อนภาษีได้

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท (รวม VAT แล้ว) โดยแบ่งสิทธิลดหย่อนตามค่าซื้อสินค้าและบริการ เป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวน 30,000 บาทแรก ที่มีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์
 2. ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ อีกจำนวน 10,000 บาท ที่มีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ตัวอย่างที่ 1

ซื้อคอมพิวเตอร์ราคา 40,000 บาท (รวม VAT แล้ว) โดยได้รับใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษ จะใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเพียง 30,000 บาท

สาเหตุเนื่องจากกรณีนี้จะได้สิทธิลดหย่อนจากวงเงิน 30,000 แรกที่มีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่จะไม่ได้สิทธิอีก 10,000 บาท เนื่องจากไม่ได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างที่ 2

ซื้อคอมพิวเตอร์ราคา 40,000 บาท (รวม VAT แล้ว) โดยได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จะใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท

สาเหตุเนื่องจากกรณีนี้จะได้สิทธิลดหย่อนจากทั้งวงเงิน 30,000 แรกที่มีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ และอีก 10,000 บาท จากใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร)

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)