จ่ายเงินค่าบริการไม่ถึง 1,000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไหม?

ภาษีธุรกิจ

76,338 VIEWS

ถ้าจ่ายไม่ถึง 1,000 บาท โดยปกติไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

หากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาทั้งหมดไม่ถึง 1,000 บาท (999.99 บาทลงมา) ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพราะกฎหมายไม่บังคับ

แต่ถ้ามีจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป กฎหมายจะบังคับให้ผู้จ่ายเงินต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อยกเว้น

แต่ถ้าเป็นสัญญาที่มีกำหนดการแบ่งจ่ายเป็นงวด หรือสัญญาระยะยาวที่จ่ายเงินให้ไปเรื่อยๆ ถ้าคาดว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายรวมตลอดเวลาในสัญญานั้นไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท แม้ว่าการจ่ายเงินแต่ละครั้งไม่ถึง 1,000 บาทก็ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอยู่ดี (ข้อ 12/7 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528)

เช่น การจ่ายบริการค่า Internet รายเดือน เดือนละ 400 บาท แม้ว่าการจ่ายแต่ละครั้งจะไม่ถึง 1,000 บาท แต่คาดว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายรวมตลอดเวลาที่รับบริการนั้นไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท กรณีแบบนี้ผู้จ่ายเงินต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกงวด และออกใบรับรองหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (ใบ 50 ทวิ) ให้ผู้รับเงินด้วย

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)