3 สิ่งที่จะตามมา เมื่อนายจ้างจ่ายภาษีให้พนักงาน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

22,924 VIEWS

โดยปกติ เมื่อลูกจ้างได้รับเงินเดือน โบนัส หรือค่าจ้างใดๆ จากนายบริษัท ย่อมเป็นรายได้ของพนักงานที่ต้องนำไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของตัวเอง แต่ก็มีกรณีที่นายจ้างทำข้อตกลงในสัญญาจ้างให้กับพนักงานว่าจะรับผิดชอบค่าภาษีให้แทนด้วยเช่นกัน จึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีบริษัทจ่ายภาษีให้พนักงานว่าสามารถทำได้จริงหรือไม่? ถ้าจ่ายค่าภาษีให้แล้วจะเกิดผลอะไรตามมากับพนักงานและบริษัทบ้าง? iTAX จึงสรุปได้เป็น 3 ข้อต่อไปนี้

1. ข้อตกลงว่าจะจ่ายค่าภาษีให้สามารถทำได้

การตกลงว่านายจ้างจะรับภาระจ่ายค่าภาษีแทนพนักงานให้ เป็นสวัสดิการที่นายจ้างสามารถตกลงให้กับลูกจ้างเป็นพิเศษกว่าสิทธิประโยชน์ขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงานได้ ความตกลงลักษณะนี้จึงไม่ขัดต่อกฎหมาย

ดังนั้น หากบริษัทมีความต้องการจะจ่ายค่าภาษีให้พนักงานจริงๆ ก็สามารถกำหนดเป็นระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับของบริษัทให้เป็นลายลักษณ์อักษร ก็สามารถทำได้แล้ว

2. ค่าภาษีที่นายจ้างออกให้จะกลายเป็นรายได้ของลูกจ้าง

แม้ว่านายจ้างจะออกค่าภาษีให้แล้ว แต่กฎหมายภาษีระบุไว้ชัดเจนว่าค่าภาษีที่มีคนออกให้จะถูกบวกกลับไปเป็นฐานรายได้ที่ลูกจ้างต้องนำไปเสียภาษีอีกอยู่ดี เช่น

ตัวอย่าง

ถ้าสมมติว่าพนักงานมีรายได้ 2,000,000 บาท มีภาระต้องเสียภาษี 200,000 บาท แล้วพนักงานมาขอเบิกค่าภาษีกับนายจ้างตามข้อตกลง เมื่อนายจ้างออกค่าภาษี 200,000 บาทให้พนักงานทั้งจำนวน กฎหมายภาษีจะมองว่าพนักงานมีรายได้เพิ่มจากเดิม

ดังนั้น การที่บริษัทออกค่าภาษีแทนให้ทำให้ค่าภาษี 200,000 บาทที่ได้รับนั้นกลายเป็นรายได้ย้อนหลังของปีภาษีที่ผ่านมา ส่งผลให้พนักงานมีรายได้รวมทั้งหมด 2,200,000 บาท โดยจัดเป็นรายได้จากงานประจำเหมือนเงินเดือนทั่วไป (เงินได้ประเภทที่ 1) ดังนั้น เมื่อมีรายได้ย้อนหลังเพิ่มขึ้น ย่อมทำให้ภาระภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วย

สมมติว่า รายได้รวม 2,200,000 บาท นี้คำนวณค่าภาษีได้ 250,000 บาท แสดงว่าค่าภาษีที่จ่ายไปแล้ว 200,000 บาทไม่เพียงพอ พนักงานจึงต้องรับผิดชอบค่าภาษีส่วนต่างอีก 50,000 บาท ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยตัวเอง

แต่ถ้าบริษัทได้ตกลงให้พนักงานสามารถเบิกค่าภาษีส่วนต่างเพิ่มเติมอีก 50,000 บาท นั้นได้อีก เมื่อเบิกแล้ว ค่าภาษี 50,000 บาท ก็จะกลายเป็นรายได้ย้อนหลังของพนักงานที่ต้องนำไปรวมเป็นฐานรายได้เพื่อคำนวณภาษี และรับผิดชอบค่าภาษีส่วนต่างเพิ่มเติมนั้นไปเรื่อยๆ จนกว่านายจ้างจะหยุดจ่ายภาษีแทนพนักงาน

3. นายจ้างสามารถนำค่าภาษีที่จ่ายแทนไปหักเป็นรายจ่ายทางธุรกิจได้

ค่าภาษีที่บริษัทจ่ายให้พนักงานเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างที่จ่ายให้พนักงานและต้นทุนทางธุรกิจ นายจ้างจึงสามารถนำค่าภาษีที่ออกให้พนักงานนั้นไปรวมเป็นรายจ่ายของบริษัทได้ทั้งจำนวน ซึ่งจะช่วยลดภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทได้หากบริษัทมีกำไร

แต่ถ้าบริษัทกำลังขาดทุนอยู่ ค่าภาษีดังกล่าวก็สามารถสะสมไว้อยู่ในผลขาดทุนสุทธิสะสมเพื่อรอวันที่บริษัทมีกำไรในปีต่อๆ ไปแล้วนำไปหักกลบกับกำไรในปีนั้นได้ ซึ่งภาษีเงินได้นิติบุคคลอนุญาตให้บริษัทสามารถสะสมผลขาดทุนสุทธิได้ 5 ปี (5 รอบระยะเวลาบัญชี)

สรุป

นายจ้างสามารถนำค่าภาษีที่จ่ายแทนให้พนักงานไปหักเป็นรายจ่ายทางธุรกิจได้ทั้งจำนวน แต่ค่าภาษีที่ออกให้นั้นจะกลายเป็นฐานรายได้ของพนักงานที่ต้องนำไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของตัวเองต่อไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)