“จุน วนวิทย์” เจ้าของ “ฮาตาริ” บริจาค 900 ล้าน มูลนิธิรามาธิบดี

ทั่วไป

“จุน วนวิทย์” เจ้าของพัดลม “ฮาตาริ” บริจาคเงิน 900 ล้านบาท ให้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนปรับปรุงอาคาร-โครงการศูนย์การแพทย์ฯ ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

27 กรกฎาคม 2565 – เพจ Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่โพส บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด โดย คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเงิน 900,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ในการรับบริจาคครั้งนี้มี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนร่วมรับมอบ

รายละเอียดการบริจาค 900 ล้านบาท “จุน วนวิทย์” เจ้าของ “ฮาตาริ”

การบริจาคเงิน 900 ล้านบาทครั้งนี้ เป็นการบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

  1. บริจาคสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 160,000,000 บาท
  2. บริจาคสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บาท และ
  3. บริจาคสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี เป็นจำนวนเงิน 440,000,000 บาท

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อลดหย่อนภาษี

  • การบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ จะไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาค เนื่องจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ ไม่มีสถานะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานศึกษา ดังนั้น การบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงได้สิทธิลดหย่อนตามที่จ่ายจริง เนื่องจากไม่ใช่การบริจาคให้โรงพยาบาลของรัฐหรือสถานศึกษาโดยตรง
  • ทั้งบุคคลธรรมดาและองค์กรธุรกิจ สามารถบริจาคเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยกฎหมายกำหนดเพดานสิทธิดังนี้
    • บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้กับมูลนิธิหรือสมาคม มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ในการคำนวณเงินได้สุทธิ
    • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับมูลนิธิหรือสมาคมมีสิทธินำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคในส่วนที่ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
  • เงินบริจาคนั้นสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ สามารถตรวจสอบรายชื่อองค์กรการกุศลที่มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ที่ www.rd.go.th
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)