จองหนังสือรับรอง วัคซีนพาสปอร์ต ผ่านแอปหมอพร้อม

ทั่วไป

3,519 VIEWS

‘วัคซีนพาสปอร์ต’ จองคิวรับหนังสือรับรอง ผ่านแอปหมอพร้อม สถาบันบำราศนราดูรเตรียมเปิดช่องทางให้ประชาชนยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ต สำหรับเดินทางไปต่างประเทศผ่าน ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2564 หลังพบว่ามีประชาชนยื่นขอเป็นจำนวนมาก เพื่อแทนที่ระบบเดิมที่ประชาชนต้องวอล์คอินและใช้เวลานานในการทำวัคซีนพาสปอร์ตนาน โดยจะเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ ตั้งแต่นัดคิว ส่งหลักฐาน และนัดรับเล่ม ผ่านแอป “หมอพร้อม” ทั้งหมด

จองคิวทำ ‘วัคซีนพาสปอร์ต’ ผ่านแอปหมอพร้อม

ช่องทางการโหลดแอปหมอพร้อม

ขั้นตอนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ผ่าน ‘หมอพร้อม’

 1. โหลดแอปหมอพร้อม หรือ LINE Official: หมอพร้อม
 2. เลือก International Certificate
 3. เตรียมใบรับรองการฉีดวัคซีน และพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่คุณใช้เดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 4. กรอกรายละเอียดชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ
 5. ถ่ายรูปพาสปอร์ต
 6. ถ่ายรูปใบรับรองการฉีดวัคซีน
 7. กรอกรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน
 8. เลือกสถานที่นัดหมายในการรับวัคซีนพาสปอร์ต ซึ่งขณะนี้สามารถเลือกได้ 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี และกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี

จองคิวทำ ‘วัคซีนพาสปอร์ต’ ผ่านเว็บไซต์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มและมีใบรับรองวัคซีนแล้ว สามารถทำ วัคซีนพาสปอร์ต โดยจองผ่าน ระบบนัดหมายทำ Vaccine Passport ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยเปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.จันทร์-พฤหัสบดี (เว้นวันหยุดและวันนขัตฤกษ์) จำนวนที่รับ 175 คน/วัน (เฉพาะจอง Online เท่านั้น ไม่รับ walk in)

ขั้นตอนการจองคิวทำวัคซีนพาสปอร์ตผ่านระบบนัดหมาย

 1. ไปที่เว็บไซต์ http://vacn.ddc.moph.go.th
 2. คลิกช่อง “คลิกเลือกวันที่นัดหมาย”
 3. เลือกวันที่ต้องการนัดหมาย
 4. เลือกเวลาที่ต้องการนัดหมาย
 5. กด “ลงทะเบียนนัดหมาย”

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ ทำวัคซีนพาสปอร์ต

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) (ตัวจริง) ที่ยังเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน
 3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ที่ระบุว่าได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อแสกน QR Code บนเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิดแล้วจะต้องปรากฏข้อมูลการฉีดวัคซีนของท่าน และรายละเอียด certificate no. (เลข 10 หลัก) จึงจะทำ Vaccine Passport ได้

หมายเหตุ
 • หากแสกน QR Code แล้วไม่พบรายละเอียด certificate no. หรือไม่มี QR code แสดงข้อมูล เจ้าหน้าทีจะปฏิเสธการออก Vaccine Passport กรุณาติดต่อสถานที่ที่ท่านได้รับวัคซีนเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนในระบบ MOPH immunization เท่านั้น
 • หากพบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อสอบถามที่หมายเลข 02-5211668 หรือ inbox ใน facebook fanpage ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 • กรณีมอบอำนาจได้ไม่เกิน 5 คน ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คน (ต่อ 1 วันการจอง Online) จะต้องลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล จองสิทธิทุกคน และมีหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนต้องเตรียมบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางตัวจริงและถ่ายสำเนาเอกสารพร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อยของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ

สถานที่ติดต่อขอวัคซีนพาสปอร์ต

พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

1. สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
 • โทร 0 2590 3427, 0 2590 3427 และ 0 2590 3430 (ในวันราชการ 8.30-16.00 น.)
2. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ
 • โทร 0 2521 1668
3. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
4. กองโรคติดต่อทั่วไป
 • อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี
 • โทร 0 2590 3232, 0 2590 3234 ถึง 35
 • อีเมล [email protected]
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)