บ้านราคาพิเศษ จองบ้านการเคหะแห่งชาติ เพียง 99 บาท

ทั่วไป

7,111 VIEWS

จองบ้านการเคหะแห่งชาติ เพียง 99 บาท พร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าใหม่ ดอกเบียเช่าซื้ออัตราพิเศษ และโครงการเช่าบ้านราคาพิเศษ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 เริ่ม 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565

การเคหะแห่งชาติ ออก 3 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19 เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565 โดยมีมาตรการดังนี้

1. มาตรการ Special Price บ้านราคาพิเศษ 56 โครงการ

 • จำนวน 56 โครงการ
 • ราคาขาย 250,000 – 520,000 บาท
 • จองบ้านการเคหะแห่งชาติ เพียง 99 บาท
 • กรณีธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ สามารถทำเช่าซื้อ-คบส. หรือ เช่าซื้อ-กคช. ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • หากไม่ประสงค์ยื่นขอสินเชื่อธนาคาร สามารถทำเช่าซื้อ-กคช. ได้ทันที ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันทำสัญญา
 • รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

2. มาตรการ Special Interest Rate อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ 

ลูกค้าทั่วไป

 • เช่าซื้อ คบส. ปีที่ 1-4: อัตราดอกเบี้ย 1.50%
 • เช่าซื้อ กคช. ปีที่ 1: อัตราดอกเบี้ย 4.00%

กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว) หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อยู่อาศัย

 • เช่าซื้อ คบส. ปีที่ 1-5: อัตราดอกเบี้ย 1.50%
 • เช่าซื้อ กคช. ปีที่ 1: อัตราดอกเบี้ย 4.00%

กำหนดให้ลูกค้ายื่นขอสินเชื่อกับธนาคารเป็นลำดับแรก กรณีไม่ผ่านสามารถทำเช่าซื้อ-คบส. หรือ เช่าซื้อ กคช. ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

3. Special Rent เช่าราคาพิเศษ 88 โครงการ

 • จำนวน 88 โครงการ
 • อัตราค่าเช่าปีแรก 999 – 1,200 บาทต่อเดือน
 • กคช. เป็นผู้รับภาระค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า และค่าส่วนกลางปีแรก
 • พิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าภายใน 31 มีนาคม 2565 ได้ส่วนลดค่าเช่า 50% 3 เดือน นับจากวันรับมอบอาคาร ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าส่วนกลาง
 • รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จองบ้านการเคหะแห่งชาติ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)