มีขั้นต่ำ 2 คน ก็ “จดบริษัท” ได้แล้ว เริ่ม 7 ก.พ. 2566

ทั่วไป

39,675 VIEWS

แก้ไขกฎหมายลดจำนวนผู้ก่อตั้งบริษัทขั้นต่ำจากเดิมต้องใช้ 3 คน เหลือ จดบริษัท 2 คน ได้แล้ว ประกาศใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2566

8 พฤศจิกายน 2565 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากไม่เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้างภาระโดยไม่จำเป็นแก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการกำหนดจำนวนขั้นต่ำของผู้เริ่มก่อการและตั้งบริษัทจำกัดไว้ 3 คน และการไม่กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจำกัด ทั้งนี้ เพื่อขจัดอุปสรรคดังกล่าว รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจโดยเพิ่มหลักการควบรวมบริษัทด้วย

วันที่เริ่มมีผลใช้บังคับ “จดบริษัท 2 คน” ได้

  • วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 (วันที่พ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป)

หมายเหตุ: กฎหมายกำหนดให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 จึงต้องเริ่มนับ 90 วันโดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันประกาศฯ คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งจะครบ 90 วันในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนั้น วันที่พ้นกำหนด 90 วันไปแล้วซึ่งกฎหมายจะมีผลใช้บังคับได้จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อนุญาตให้จดบริษัท 2 คน ได้แล้ว

เดิมกฎหมายกำหนดจำนวนขั้นต่ำของผู้เริ่มก่อการและตั้งบริษัทจำกัดไว้ 3 คน แต่กฎหมายใหม่ได้ลดจำนวนขั้นต่ำเหลือ 2 คน ทำให้สามารถจดบริษัท 2 คน ได้แล้ว

ยอมให้ประชุมกรรมการผ่านระบบออนไลน์ได้

กฎหมายใหม่อนุญาตให้การประชุมกรรมการสามารถใช้วิธีติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอย่างหนึ่งอย่างใดโดยกรรมการไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุมก็ได้ เช่น ประชุมผ่าน Zoom, Google Meet, MS Teams และให้นับเป็นองค์ประชุมที่มาประชุมแล้วได้ เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เช่น ห้ามประชุมกรรมการผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น

เรียกประชุมใหญ่ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว

เดิมการเรียกประชุมใหญ่จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือประกาศลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี แต่กฎหมายใหม่อนุญาตให้ใช้ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเรียกประชุมใหญ่ได้แล้ว

แก้ไขสาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นอกจากนี้ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 ยังแก้ไขสาระสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทด้วย เช่น

  • การจ่ายเงินปันผลนั้นให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ หรือกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี
  • ในใบหุ้นทุกๆ ใบให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท ถ้ามี
  • แก้ไขรายละเอียดการควบรวมบริษัทจำกัด เป็นต้น

ควรจดบริษัทเลยดีไหม?

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจและยังลังเลไม่แน่ใจว่า ธุรกิจของคุณควรจดบริษัทดีไหม? หรือกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนบริษัท iTAX sme มีผู้ช่วยมืออาชีพที่จะช่วยให้ทุกเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทเป็นเรื่องง่าย และช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมเอกสาร เพื่อให้คุณได้มีเวลาจัดการธุรกิจมากขึ้น ติดต่อสอบถามค่าบริการ 062-486-9787

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)