เปิดงบประมาณที่ใช้ในการจัด การเลือกตั้ง 2562

งบประมาณ

9,598 VIEWS

ยังคงเป็นประเด็นที่หลายๆ คนให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับบทสรุปของ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 และสำหรับใครที่กำลังสนใจว่า งบประมาณการเลือกตั้ง 2562 นั้นถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง ตัวเลขงบประมาณ 5,800 ล้านบาทจริงหรือไม่? iTAX มีคำตอบ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 28 โดยกำหนดให้จัดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คน และถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากมีการทำรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 โดยเป็นการจัดการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2560

เรื่องของ งบเลือกตั้ง 2562

หลายๆ คนอาจจะเข้าใจไปว่า งบประมาณที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งนั้น เป็นงบประมาณที่ใช้เพื่อการจัดการเลือกตั้งอย่างเดียวเท่านั้น แต่เราอยากจะบอกว่า ในความเป็นจริงแล้ว งบประมาณที่ใช้จัดการเลือกตั้ง ปี 2562 นั้น นอกจากจะถูกใช้เพื่อให้จัดการและควบคุมให้การเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วนั้น ยังรวมถึงงบประมาณที่จะถูกใช้ไปเพื่อ

  • รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
  • รณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจในบัตรเลือกตั้งแบบใหม่ (บัตรใบเดียว กาเบอร์เดียว)
  • ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น

และงบประมาณคร่าวๆ ที่ถูกระบุไว้ใน website ของ กกต. (www.ect.go.th) สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ก้อน ได้แก่

1. งบประมาณสำหรับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง (136,330,180 บาท)

เรื่อง

ราคา (บาท)

จ้างประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ข้างรถเมล์

1,906,740

จ้างประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. บิลบอร์ด

5,080,433

จ้างผลิตโปสเตอร์รณรงค์เลือกตั้ง 15000 แผ่น

67,500

จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้เลือกตั้ง ส.ส. 5 รายการ

4,381,650

ผลิตคู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่ความรู้เลือกตั้ง

137,500

จ้างประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ส.ส. ช่องทาง Online

4,873,957

จ้างประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

28,500,000

จ้างทำเพลงประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

199,800

ภารกิจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ่ายให้ ศอ.บต)

2,500,000

ภารกิจรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง (จ่ายให้กระทรวงศึกษาธิการ)

88,682,600

2. งบประมาณสำหรับการเตรียมการเลือกตั้ง (2,629,952,298 บาท)

เรื่อง

ราคา (บาท)

การเตรียมความพร้อมของบุคลากร วิทยากร และพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

99,041,070

การติดตามการเลือกตั้ง, การให้คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
(ทั้งในและนอกราชอาณาจักร)

38,126,100

สนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง

515,783,900

การจัดการเลือกตั้ง ส.ส.

1,814,353,400

ทำคูหาลงคะแนน

11,877,000

สายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง 1,500,000 เส้น

2,551,950

หีบบัตรเลือกตั้ง 45,000 หีบ

13,048,650

พิมพ์หนังสือรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และระเบียบ กกต

7,768,200

พิมพ์บัตรเลือกตั้ง 40 จังหวัด (ภาคกลาง, ตะวันออก, ภาคใต้)

55,364,582

พิมพ์บัตรเลือกตั้ง 37 จังหวัด (ภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ)

53,884,558

จ้างผลิตสื่อสัญญาลักษณ์ รด จิตอาสา (ปลอกแขน) 27,056 ชิ้น

839,547

จ้างผลิตสื่อลูกเสืออาสา กกต 2 รายการ

1,758,951

จ้างผลิตแผ่นพับการเลือกตั้ง ส.ส. 776,000 แผ่น

620,800

ผลิตคู่มือปฏิบัติงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน)

3,136,000

จ้างพิมพ์บัตรทาบสำหรับผู้พิการทางสายตา

1,000,000

จ้างพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ตัวอย่าง ส.ส.

615,250

จ้างจัดเวที่ประชันนโยบาย การเลือกตั้ง ส.ส. (Debate)

10,100,000

จ้างทำป้ายติดภายในสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.

60,990

จ้างทำเอกสารคู่มือการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้ง ส.ส. 350 เล่ม

21,350

3. งบประมาณสำหรับการจัดการเลือกตั้ง ณ วันเลือกตั้ง (610,053,490 ล้านบาท)

เรื่อง

ราคา (บาท)

ภารกิจลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

และการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

146,821,090

ภารกิจอำนวยการสนับสนุนการเลือกตั้ง

41,320,000

เตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการควบคุมการจัดการเลือกตั้ง

10,088,400

ภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

95,000,000

ภารกิจการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
(กระทรวงการต่างประเทศ)

50,000,000

ภารกิจสนับสนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและสำนักงานเขต (กทม.)

30,000,000

ภารกิจเฝ้าระวังไฟฟ้าในภูมิภาค

22,000,000

ภารกิจเฝ้าระวังไฟฟ้าในเขตนครหลวง

3,000,000

ภารกิจสื่อสารคมนาคม

51,024,000

ภารกิจขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง (บริษัทไปรษณีย์ไทย)

160,000,000

ปรับปรุงระบบรายงานผลคะแนน (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)

800,000

4. งบประมาณสำหรับการตรวจสอบ การเลือกตั้ง (632,236,220 บาท)

เรื่อง

ราคา (บาท)

ภารกิจตรวจสอบการปฏิบัติงานเลือกตั้ง

และการกระทำความผิดกฎหมายโดยผู้ตรวจการเลือกตั้ง

351,468,000

ภารกิจตรวจสอบการเลือกตั้งโดยองค์กรเอกชน

97,650,350

ภารกิจในการควบคุม สอดส่อง สืบสวนสอบสวน ไต่สวน

วินิจฉัยชี้ขาด และดำเนินคดีในศาล

169,653,250

ภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศในราชอาณาจักร

2,785,000

ภารกิจรับรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้ง

10,679,620

และในกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อม หรือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ (เลือกตั้งซ่อม) จะใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งซ่อมอยู่ที่ 75,266,000 บาท นอกจากงบประมาณที่กล่าวไปข้างต้น คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 7 ท่าน ใช้งบประมาณ 12 ล้านบาท สำหรับการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2562

สรุป

การเลือกตั้งทั่วไป ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ใช้งบประมาณ (ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของ กกต ถึงวันที่ 4 เมษายน 2562) ไปทั้งหมด 4,095,838,188 บาท (ไม่รวมงบประมาณ ที่ใช้สำหรับคัดเลือก สมาชิกวุฒิสภา (สว.) 1,300 ล้านบาท) และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง พ.ศ. 2562 มีจำนวน 51,239,638 คน (อ้างอิงข้อมูลจาก www.bbc.com) โดยคิดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อคน จะอยู่ที่ คนละ 80 บาท

เลือกตั้งแต่ละครั้ง ใช้งบประมาณเท่าไหร่กันนะ?

อาจจะเป็นเพราะเราห่างหายจากบรรยากาศการเลือกตั้งกันมาหลายปี ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีกระแสที่ค่อนข้างมาแรง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่างก็ตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการใช้สิทธิออกเสียงกันมากขั้น ทำให้มีการจับตามองขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งและงบประมาณที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งมาอย่างต่อเนื่อง

และนอกจากงบประมาณการจัดการเลือกตั้งครั้งล่าสุดแล้ว  iTAX จะพาทุกคนไปย้อนดูงบประมาณที่ กกต. ใช้จัดการเลือกตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2562 มาดูกันว่า การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา กกต. ใช้งบประมาณในการจัดการการเลือกตั้งไปเท่าไหร่บ้าง

เลือกตั้งครั้งที่

วันที่เลือกตั้ง

งบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท)

ครั้งที่ 1

6 มกราคม 2544

2,000

ครั้งที่ 2

6 กุมภาพันธ์ 2548

1,500

ครั้งที่ 3

2 เมษายน 2549

2,159

ครั้งที่ 4

23 ธันวาคม 2550

2,521

ครั้งที่ 5

3 กรกฎาคม 2554

3,300

ครั้งที่ 6

2 กุมภาพันธ์ 2557

3,885

ครั้งที่ 7

24 มีนาคม 2562

5,800

ทั้งนี้ทั้งนั้น การเลือกตั้งครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น จะมีบทสรุปแบบไหน? คงเป็นเรื่องที่ผู้เสียภาษีจะต้องติดตามกันต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก

www.komchadluek.net

www.ect.go.th

AmarinTV

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)