คลังเผยเหลือคนไม่ได้เงินเยียวยา 1%

ทั่วไป

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการดำเนินการมาตรการเยียวยา 5,000 บาทของมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ว่า ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว 99% ส่วนที่เหลืออีก 1% นั้น เป็นส่วนตกค้างที่เกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ

ลงทะเบียน 28.8 ล้าน เข้าเกณฑ์ครึ่งเดียว

กระทรวงการคลังแถลงผลการดำเนินการมาตรการเยียวยา 5,000 บาทว่า มีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com จำนวนท้ังสิ้น 28.8 ล้านราย แต่ลงทะเบียนซ้ำ 4.8 ล้านราย (17% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด) และลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านราย (6% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด) จึงเหลือผู้ลงทะเบียนท่ีเข้าสู่ตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์ได้จำนวน 22.3 ล้านราย (77% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด)

แต่อย่างไรก็ดี ในบรรดาผู้ที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองจำนวน 22.3 ล้านรายนี้ มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 15 ล้านราย (52% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด)  โดยมีผู้ไม่ได้รับสิทธิ 7 ล้านราย (24% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด)  และอยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิอีก 2.4 แสนราย (1% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด)

รับเงินช่วยเหลือแล้ว 14.2 ล้านราย

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านรายนี้ ได้รับโอนเงินเยียวยาไปแล้ว 14.2 ล้านราย (95%) และจะโอนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้อีกตามกำหนดการนี้

  • 21 พฤษภาคม 2563 จำนวน 2.3 แสนราย
  • 22 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4.4 แสนราย

ผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามกำหนดจะต้องมีชื่อ-นามสกุลที่ลงทะเบียนตรงกับบัญชีธนาคาร และไม่มีปัญหาว่าบัญชีถูกปิด หรือหากลงทะเบียนรับเงินผ่านพร้อมเพย์ จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนแล้ว มิเช่นนั้นจะโอนเงินไม่สำเร็จ

ดูวิธีแก้กรณีได้รับสิทธิ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ แล้ว แต่ชื่อบัญชีไม่ตรง

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิจำนวน 7 ล้านราย สามารถจำแนกตามสาเหตุได้ 4 กลุ่ม ตามลำดับดังนี้

  1. ไม่ขอทบทวนสิทธิ 4.8 ล้านราย
  2. ไม่ผ่านการขอทบทวนสิทธิ 1 ล้านราย
  3. ยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการขอทบทวนสิทธิ 9 แสนราย
  4. ไม่เข้ามาให้ข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมภายในเวลาท่ีกำหนดที่แจ้งไว้ 3 แสนราย

เหลือ 2.4 แสนรายยังไม่ได้รับเงินเยียวยา หมดเขต 29 พ.ค. 2563

กลุ่มที่อยู่ระหว่างรอทบทวนสิทธิ 2.4 แสนราย แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. ผู้ขอทบทวนสิทธิ 8 หมื่นราย จะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิเพื่อนัดหมายยืนยันตัว ตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
  2. ผู้ขอทบทวนสิทธิ 1 แสนราย เคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิแล้ว แต่ยังไม่สามารถนัดพบได้หรือท่ีอยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ ทำให้ไม่สามารถเจอตัวได้
  3. ผู้ขอทบทวนสิทธิ 6 หมื่นราย เป็นกลุ่มท่ีทีมผู้พิทักษ์สิทธิพยายามติดต่อแล้วหลายคร้ังแต่ติดต่อไม่ได้

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะมีการส่ง SMS แจ้งให้ผู้ทบทวนสิทธิตามข้อ 2 และ 3 ทราบอีกคร้ัง เพื่อให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวก โดยจะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนตัวจริงและแสดงหลักฐานการประกอบอาชีพ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)