คลังขยายเวลายื่นภาษี มิ.ย. – ก.ค. 2564 ให้ผู้ประกอบการ ถึงสิ้นเดือนถัดไป

กฎหมายออกใหม่

16,683 VIEWS

กระทรวงการคลังขยายเวลายื่นภาษีให้ผู้ประกอบการสำหรับการยื่นภาษี ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2564 เฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบการยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น (ยื่นแบบกระดาษจะไม่ได้สิทธิประโยชน์จากการขยายเวลา) โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ยื่นภาษีประจำเดือนมิถุนายน 2564

1. ภาษีเงินได้หัก ที่จ่าย: แบบ ...1 ...2 ...3 ...53 ...54

กำหนดการยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต: เดิม 15 กรกฎาคม 2564 >> ขยายให้ยื่นได้ถึง 30 กรกฎาคม 2564

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม: แบบ ..30 และ ..36

กำหนดการยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต: เดิม 23 กรกฎาคม 2564 >> ขยายให้ยื่นได้ถึง 30 กรกฎาคม 2564

ยื่นภาษีประจำเดือนกรกฎาคม 2564

1. ภาษีเงินได้หัก ที่จ่าย: แบบ ...1 ...2 ...3 ...53 ...54

กำหนดการยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต: เดิม 15 สิงหาคม 2564 >> ขยายให้ยื่นได้ถึง 31 สิงหาคม 2564

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม: แบบ ..30 และ ..36

กำหนดการยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต: เดิม 23 สิงหาคม 2564 >> ขยายให้ยื่นได้ถึง 30 สิงหาคม 2564

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 5)

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีความรุนแรง และกระจายครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม

เพื่อบรรเทาและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว และส่งเสริมการคงระยะห่างทางสังคม โดยการสนับสนุนให้ประชาชนทำธุรกรรมทางภาษีที่บ้านTAX from Home รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่ง หรือการชำระภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ออกไปตามความจำเป็นแก่กรณีให้แก่ผู้ประกอบการ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่งภาษี และการชำระภาษีตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัตวา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเดือนมิถุนายน .. 2564

จากภายในวันที่ 15 กรกฎาคม .. 2564 หรือภายในวันที่ 23 กรกฎาคม .. 2564 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม .. 2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 กรกฎาคม .. 2564

ข้อ 2. ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่งภาษี และการชำระภาษีตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัตวา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเดือนกรกฎาคม .. 2564

จากภายในวันที่ 15 สิงหาคม .. 2564 หรือภายในวันที่ 23 สิงหาคม .. 2564 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม .. 2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม .. 2564

ข้อ 3. แบบแสดงรายการภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีได้รับการขยายกำาหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษี มีดังนี้

(1) ภาษีเงินได้หัก ที่จ่าย ตามแบบ ...1 ...2 ...3 ...53 ...54

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ..30 และ ..36

ประกาศ วันที่ 14 พฤษภาคม .. 2564

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)