ครม.เคาะ กม. จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 งวด เริ่ม 1 ม.ค.67

ทั่วไป

ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายแบ่ง จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 งวด เป็นแบบสมัครใจ ด้าน รมช.คลัง รับ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ส่วนพนักงานลูกจ้าง เริ่มมีผล 1 มีนาคม 2567

7 พฤศจิกายน 2566 – นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่… ) พ.ศ. …. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญ คือ จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 งวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เริ่มมีผลตั้งแต่ดังนี้

  1. ข้าราชการ – เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
  2. พนักงานลูกจ้าง – เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 งวด เป็นแบบสมัครใจ

สำหรับหลักการจ่ายเงินเดือนๆละ 2 รอบนั้น แบ่งเป็นรอบแรกจะเริ่มจ่ายวันที่ 16 ของทุกเดือน และรอบสองจะจ่ายให้ในวันทำการก่อนวันทำการ 3 วันสุดท้ายของเดือน

รมช.คลัง เปิดเผยว่า การแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างราชการนั้น เป็นแบบสมัครใจ เพราะไม่สามารถบังคับใครได้ โดยข้าราชการรายใดต้องการเงินเดือนละ 2 งวด กรมบัญชีกลาง จะเปิดให้ลงทะเบียนยื่นแบบแสดงความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566 สำหรับข้าราชการ

ส่วนพนักงานลูกจ้าง ให้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567 และกรมบัญชีกลาง ยังให้สิทธิข้าราชการสามารถเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนได้ปีละ 1 ครั้ง

โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเผย แก้กฎหมายให้นิยาม “เงินเดือนข้าราชการ” จ่าย 2 รอบได้

ต่อมา นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “เงินเดือน” และปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการโดยสามารถแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการ รวมทั้งเป็นการเพิ่มอัตราเงินหมุนเวียนซึ่งจะช่วยเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการมีความคล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายเป็นเดือน หรือที่กำหนดจ่ายตามรอบระยะเวลาอื่นภายในแต่ละเดือนตามที่ ครม. กำหนด

โดยจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรที่จ่ายลักษณะเงินเดือน (เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566) และปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการโดยสามารถแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยเป็นการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ประกอบกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดในการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการโดยแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (e-Payroll) จำนวน 230 หน่วยงาน (ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการในพระองค์ ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

ทั้งนี้ ไม่รวมข้าราชการบำนาญ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีวิธีการตามความสมัครใจ

โดยข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสามารถเลือกการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำเป็นแบบจ่ายเดือนละ 1 รอบ หรือแบบจ่ายเดือนละ 2 รอบ ได้ ด้วยวิธีการยื่นแบบต่อส่วนราชการในกรณีที่เป็นข้าราชการสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566 และมีผลในเดือนมกราคม 2567 และลูกจ้างประจำสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 และมีผลในเดือนมีนาคม 2567

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)