ขอข้อมูล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย “ใบ 50 ทวิ” จาก e-Withholding Tax

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

50,299 VIEWS

ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบ ขอข้อมูล เงินได้และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย “ใบ 50 ทวิ” ที่ได้รับระหว่างปี จาก e-Withholding Tax ได้โดยเข้าไปตรวจสอบและขอข้อมูลที่เว็บไซต์ e-Payment ของกรมสรรพากร

วิธี ขอข้อมูล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย “ใบ 50 ทวิ” จากระบบ e-Withholding Tax กรณีเคยใช้งานแล้ว

 1. ไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://epay.rd.go.th อีกครั้ง
 2. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ที่ด้านบนขวา แล้วเลือก “เข้าสู่ระบบ E-FILING” สำหรับผู้เสียภาษี (ผู้หัก/ผู้ถูกหัก)
 3. ที่หน้า ระบบ e-Withholding Tax ของระบบ E-FILING กรมสรรพากร ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้ (ซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับที่ใช้ตอนยื่นภาษีประจำปี)
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ ชื่อผู้ใช้งาน
  • รหัสผ่าน
  • เลข Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน
 4. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
 5. เมื่อกลับมาที่หน้าหลัก ให้เลือกเมนู “บริการคัดค้นข้อมูลภาษี และการใช้จ่าย”
 6. ระบบจะแสดงข้อมูลการถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ถูกบันทึกผ่านระบบ e-Withholding Tax เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น และสามารถกดดูข้อมูลเพิ่ม เพื่อดูรายละเอียดเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่ายแยกเป็นรายเดือน ที่บันทึกไว้บนระบบ e-Withholding Tax ได้ด้วย

หมายเหตุ: ระบบ e-Withholding Tax นี้จะตรวจสอบได้เฉพาะข้อมูล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย “ใบ 50 ทวิ” ที่บันทึกผ่านระบบ e-Withholding Tax เท่านั้น ยังไม่สามารถแสดงผลข้อมูลรายได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ที่คุณได้รับทั้งหมดระหว่างปี

วิธี ขอข้อมูล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย “ใบ 50 ทวิ” จากระบบ e-Withholding Tax กรณีใช้งานครั้งแรก

 1. ไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://epay.rd.go.th
 2. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ที่ด้านบนขวา แล้วเลือก “เข้าสู่ระบบ E-FILING” สำหรับผู้เสียภาษี (ผู้หัก/ผู้ถูกหัก)
 3. ที่หน้า ระบบ e-Withholding Tax ของระบบ E-FILING กรมสรรพากร ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้ (ซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับที่ใช้ตอนยื่นภาษีประจำปี)
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ ชื่อผู้ใช้งาน
  • รหัสผ่าน
  • เลข Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน
 4. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
 5. ระบบจะขอให้ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ผ่าน เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในปัจจุบัน ให้เลือกเบอร์ปัจจุบันหรือระบุเบอร์โทรศัพท์ใหม่ แล้วกดปุ่ม “ขอรหัส OTP”
 6. ระบบจะส่งรหัส OTP 6 หลักมาทาง SMS ของเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้
 7. กรอกรหัส OTP ในช่อง “รหัส OTP ที่ได้รับ (โปรดระบุภายในเวลา 5 นาที)” แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน OTP”
 8. ระบบจะพามาที่หน้า “ข้อตกลงการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร” ให้เลือก “ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการเข้าใช้บริการ” แล้วกดปุ่ม “ตกลง”
 9. ที่หน้า “บันทึกข้อมูลสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย” ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”
 10. หน้า “ตรวจสอบข้อมูล” ให้กดปุ่ม “ถัดไป”
 11. ที่หน้า “ยืนยันตัวตน” ให้ดำเนินการดังนี้
  • เลือกวิธีการยืนยันตัวตนว่าจะใช้อีเมลหรือ OTP
  • กรอกการยืนยันตัวตนให้ตรงตามรูปภาพข้างใต้
  • เลือกยอมรับเงื่อนไขในการลงทะเบียน แล้วกดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข”
  • กดปุ่ม “ถัดไป”
  • รอรับรหัส OTP 6 หลักมาทางอีเมลหรือโทรศัพท์ แล้วกรอกรหัสบนเว็บ แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”
 12. ระบบจะแสดงผลว่า “ผลการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ท่านได้ทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบการนำเข้าและคัดแยกข้อมูล การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) เรียบร้อยแล้ว กรุณา Login ด้วยรหัสผู้ใช้งานเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของท่าน และรหัสผ่านที่ท่านลงทะเบียนในระบบ ก่อนเข้าใช้งาน”
 13. กลับไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://epay.rd.go.th อีกครั้ง
 14. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ที่ด้านบนขวา แล้วเลือก “เข้าสู่ระบบ E-FILING” สำหรับผู้เสียภาษี (ผู้หัก/ผู้ถูกหัก)
 15. ที่หน้า ระบบ e-Withholding Tax ของระบบ E-FILING กรมสรรพากร ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้ (ซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับที่ใช้ตอนยื่นภาษีประจำปี)
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ ชื่อผู้ใช้งาน
  • รหัสผ่าน
  • เลข Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน
 16. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
 17. เมื่อกลับมาที่หน้าหลัก ให้เลือกเมนู “บริการคัดค้นข้อมูลภาษี และการใช้จ่าย”
 18. ระบบจะแสดงข้อมูลการถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ถูกบันทึกผ่านระบบ e-Withholding Tax เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น และสามารถกดดูข้อมูลเพิ่ม เพื่อดูรายละเอียดเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่ายแยกเป็นรายเดือน ที่บันทึกไว้บนระบบ e-Withholding Tax ได้ด้วย

หมายเหตุ: ระบบ e-Withholding Tax นี้จะตรวจสอบได้เฉพาะข้อมูล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย “ใบ 50 ทวิ” ที่บันทึกผ่านระบบ e-Withholding Tax เท่านั้น ยังไม่สามารถแสดงผลข้อมูลรายได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ที่คุณได้รับทั้งหมดระหว่างปี

ขั้นตอนการลงทะเบียน E-FILING ครั้งแรกสำหรับบุคคลทั่วไป

 1. ไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://epay.rd.go.th
 2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” ที่ด้านบนขวา แล้วเลือก “บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย”
 3. ที่หน้าสมัครสมาชิกของระบบ E-FILING กรมสรรพากร ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้วเริ่มดำเนินการสมัครสมาชิกจนเรียบร้อย
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)