สรรพากร ขยายเวลายื่นภาษีครึ่งปี 2564 ยืดเวลายื่นภาษีนิติบุคคล

ข่าวภาษี

105,891 VIEWS

กรมสรรพากร ขยายเวลายื่นภาษีครึ่งปี 2564 ของบุคคลธรรมดาออกไปถึง 30 ธันวาคม 2564 เฉพาะแบบที่ยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต และออกมาตรการภาษีนิติบุคคลเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

กระทรวงการคลังได้เผยแพร่ข่าวการขยายเวลายื่นภาษีออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 พร้อมมาตรการภาษีอื่นๆ ของกรมสรรพากร โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าโดยกรมสรรพากรได้ดำเนินมาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปพร้อมกัน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้


1. ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เพื่อให้เงินหรือสภาพคล่องอยู่ในมือประชาชนและผู้ประกอบการให้ยาวนานข้ึน และเป็นการดำ เนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้งานบริการของภาครัฐให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ ณ สำนักงาน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการ ให้บริการสาธารณะเพื่อช่วยสนับสนุนให้ทุกคนอยู่บ้านภายใต้แนวคิด “อยู่บ้ าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ของรัฐบาลอีกทางหน่ึงด้วย ทั้งน้ี การขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้อยู่ในมือประชาชนและ ผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจประมาณ 181,221 ล้านบาท

ขยายเวลายื่นภาษีครึ่งปี 2564 ให้บุคคลธรรมดา

 • ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับปีภาษี 2564 (ภ.ง.ด.94) จากภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ขยายเวลายื่นภาษีให้นิติบุคคล

 • ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52  และ ภ.ง.ด.55) งบการเงิน และ Disclosure Form จากภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่ 23 กันยายน 2564
 • ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2564 (ภ.ง.ด.51) จากภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่ 23 กันยายน 2564

ขยายเวลายื่นรายเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษี ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และภ.ง.ด.54) ดังนี้
  • รายการในเดือนสิงหาคม 2564: ขยายจากภายในวันที่ 7 ของเดือนกันยายน 2564 ออกไปเป็น >> ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
  • รายการในเดือนกันยายน 2564: ขยายจากภายในวันที่ 7 ของเดือนตุลาคม 2564 ออกไปเป็น >> ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
  • รายการในเดือนตุลาคม 2564: ขยายจากภายในวันที่ 7 ของเดือนพฤศจิกายน 2564 ออกไปเป็น >> ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
  • รายการในเดือนพฤศจิกายน 2564: ขยายจากภายในวันที่ 7 ของเดือนธันวาคม 2564 ออกไปเป็น >> ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ดังนี้
  • รายการในเดือนสิงหาคม 2564: ขยายจากภายในวันที่ 15 ของเดือนกันยายน 2564 ออกไปเป็น >> ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
  • รายการในเดือนกันยายน 2564: ขยายจากภายในวันที่ 15 ของเดือนตุลาคม 2564 ออกไปเป็น >> ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
  • รายการในเดือนตุลาคม 2564: ขยายจากภายในวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายน 2564 ออกไปเป็น >> ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
  • รายการในเดือนพฤศจิกายน 2564: ขยายจากภายในวันที่ 15 ของเดือนธันวาคม 2564 ออกไปเป็น >> ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
 • ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) ดังนี้
  • รายการในเดือนสิงหาคม 2564: ขยายจากภายในวันที่ 7 ของเดือนกันยายน 2564 ออกไปเป็น >> ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
  • รายการในเดือนกันยายน 2564: ขยายจากภายในวันที่ 7 ของเดือนตุลาคม 2564 ออกไปเป็น >> ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
  • รายการในเดือนตุลาคม 2564: ขยายจากภายในวันที่ 7 ของเดือนพฤศจิกายน 2564 ออกไปเป็น >> ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
  • รายการในเดือนพฤศจิกายน 2564: ขยายจากภายในวันที่ 7 ของเดือนธันวาคม 2564 ออกไปเป็น >> ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 • ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษี ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ดังนี้
  • รายการในเดือนสิงหาคม 2564: ขยายจากภายในวันที่ 15 ของเดือนกันยายน 2564 ออกไปเป็น >> ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
  • รายการในเดือนกันยายน 2564: ขยายจากภายในวันที่ 15 ของเดือนตุลาคม 2564 ออกไปเป็น >> ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
  • รายการในเดือนตุลาคม 2564: ขยายจากภายในวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายน 2564 ออกไปเป็น >> ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
  • รายการในเดือนพฤศจิกายน 2564: ขยายจากภายในวันที่ 15 ของเดือนธันวาคม 2564 ออกไปเป็น >> ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

2. กรณียื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลา และยื่นแบบฯ ผิดพลาด

งดหรือลดเบี้ยปรับ

งดหรือลดเบี้ยปรับสำหรับกรณีที่ประชาชนและผู้ประกอบการไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการฯ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะภายในกำหนดเวลาหรือยื่นแบบแสดงรายการฯ ผิดพลาด สำหรับแบบที่ต้องยื่นภายในเดือนกันยายน -ธันวาคม 2564 ตามลำดับ

โดยหากยื่นแบบฯ ภายใน 3 เดือน นับแต่พ้นกำหนดเวลา การยื่นแบบฯ ที่ได้ขยายออกไปข้างต้น จะได้รับการงดหรือลดเบี้ยปรับ โดยงดเบี้ยปรับเมื่อชำระภาษีและเงินเพิ่มครบถ้วน และลดเบี้ยปรับในอัตราต่ำสุด 2% เมื่อชำระภาษีไม่น้อยกว่า 25% ของภาษีที่ต้องชำระ

ลดค่าปรับทางอาญา

ลดค่าปรับทางอาญากรณีดังกล่าวให้เหลืออัตราต่ำสุด ดังนี้

 • หากมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ลดเหลือ 1 บาท
 • หากมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ลดเหลือ 2 บาท

หมายเหตุ: ค่าปรับทางอาญาเป็นการเปรียบเทียบปรับแทนการฟ้องร้องดำเนินคดีจึงไม่อาจงดค่าปรับให้ได้

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)