9 กลุ่มกิจการที่ได้รับเงินเยียวยา ประกันสังคม พร้อมตัวอย่าง

ทั่วไป

72,808 VIEWS

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับ มาตรการเยียวยาโควิดรอบใหม่ในปี 2564 ให้นายจ้าง-ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ 9 กลุ่มกิจการที่ได้รับเงินเยียวยา ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ม.33 ม.39 และ ม.40 โดยกำหนดประเภทกลุ่มกิจการที่ได้รับเงินเยียวยา 9 ประเภทกิจการ ดังนี้

กลุ่มกิจการที่ได้รับเงินเยียวยา 9 ประเภทกิจการ

1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

ตัวอย่างกิจการ

 • โรงแรม
 • รีสอร์ท
 • เกสต์เฮาส์
 • ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
 • การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
 • การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด
 • การบริการด้านการจัดเลี้ยง
 • การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

2. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ตัวอย่างกิจการ

 • การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น และระหว่างจังหวัด
 • การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่/รถสามล้อเครื่อง/จักรยานยนต์รับจ้าง
 • การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน
 • การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน

3. การขายแข่งและการขายปลีก

ตัวอย่างกิจการ

 • การซ่อมยานยนต์
 • ห้างสรรพสินค้า
 • ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • การขายปลีกสินค้าทั่วไป

4. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

ตัวอย่างกิจการ

 • ธุรกิจจัดนําเที่ยว
 • กิจกรรมของมัคคุเทศก์
 • กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย
 • การบริการทําความสะอาด
 • การจัดการประชุมและจัดการแสดงที่สินค้า (Event)

5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

ตัวอย่างกิจการ

 • กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
 • กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน
 • การตรวจสอบบัญชี
 • การให้คําปรึกษาด้านภาษี

6. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

ตัวอย่างกิจการ

 • กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
 • กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์
 • กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์

7. การก่อสร้าง

ตัวอย่างกิจการ

 • การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
 • การก่อสร้างถนน, สะพานและอุโมงค์
 • การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ํา

8. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

ตัวอย่างกิจการ

 • กิจกรรมสปา
 • กิจกรรมการแต่งผม
 • กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า
 • กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

9. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

ตัวอย่างกิจการ

 • การดําเนินงานของสถานที่ออกกําลังกาย
 • กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา
 • กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค
 • กิจกรรมการแห่งโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)