สภาฯ ลงมติ 218-109 เห็นชอบ กู้ยืมเงิน กยศ. ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย

ทั่วไป

สภาผู้แทนราษฎรมีมติ 218 ต่อ 109 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กู้ยืมเงิน กยศ. โดยผู้ที่ผิดนัดชำระและผู้ค้ำประกัน ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย และค่าปรับ

14 กันยายน 2565 – ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายชวน หลีกภัย เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับที่…. หรือร่าง พ.ร.บ. กยศ. ในวาระ 3 ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งในร่าง พ.ร.บ. กยศ. ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญของร่างกฎหมายใหม่ ได้แก่ การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบปลอดดอกเบี้ย ไม่คิดค่าปรับผิดนัดชำระ และให้มีผลย้อนหลังผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันทุกราย

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)