ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่าน ก.พ.64 ศูนย์สอบอุบลราชธานี

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 “ก.พ.64” ศูนย์สอบอุบลราชธานี โดย สำนักงาน ก.พ.

3 สิงหาคม 2565 – สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้เผยแพร่ประกาศสํานักงาน .พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศสํานักงาน ก.. ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 และได้ดําเนินการสอบข้อเขียนไปแล้ว นั้น 

บัดนี้ สํานักงาน .. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 จํานวนทั้งสิ้น 11,349 ราย โดยเรียงลําดับ ตามเลขประจําตัวสอบ แยกตามศูนย์สอบ ระดับวุฒิการศึกษา วันที่สอบ และรอบที่สอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 สอบ ก.พ.64 ศูนย์สอบอุบลราชธานี

ข้อควรทราบสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.64 ศูนย์สอบอุบลราชธานี

 1. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน .. สามารถ ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.. จะกําหนดเป็นอย่างอื่น 
 2. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.. ในระดับ วุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนําไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้ 
 3. หนังสือรับรองนี้สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการต่าง ในตําแหน่งที่ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั้นกําหนดว่า คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดควารู้ความสามารถทั่วไป โดยหนังสือรับรองฉบับนี้ จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน .. 2551 และต้องสําเร็จการศึกษาตามระดับ วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 
 4. ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน .. สามารถพิมพ์หนังสือรับรอง ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน .. ได้ทางเว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th และ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สอบผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
 5. เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ให้ผู้ที่สอบผ่านซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสมัครสอบ โดยนํา บัตรประจําตัวประชาชนและหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน .. ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ตามข้อ 4 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ไปแสดงต่อส่วนราชการนั้น ๆ 
 6. สํานักงาน ก.. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน .. ให้ตาม ชื่อ นามสกุล ที่ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้เดิม หากมีการเปลี่ยน ชื่อ นามสกุล หลังการสมัครสอบให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผล การสอบผ่านดังกล่าว เพื่อยื่นสมัครสอบที่ส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบได้ 
 7. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศ สํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้
 8. ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ 
  • เลขประจําตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ตรงกับ เลขประจําตัวประชาชนของกรมการปกครอง 
  • ผู้สอบผ่านไม่สําเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2564 
  • ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทําการทุจริตในการสอบตามประกาศสํานักงาน .พ. ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 สอบ ก.พ.64 แยกตามศูนย์สอบ

1. ศูนย์สอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล

2. ศูนย์สอบปทุมธานี

3. ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา 

4. ศูนย์สอบราชบุรี

5. ศูนย์สอบชลบุรี

6. ศูนย์สอบเชียงใหม่

7. ศูนย์สอบพิษณุโลก

8. ศูนย์สอบนครราชสีมา

9. ศูนย์สอบอุบลราชธานี

10. ศูนย์สอบขอนแก่น

11. ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี

12. ศูนย์สอบสงขลา

สามารถตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)