กทม. สั่งร้านอาหารห้ามขายเหล้าเกิน 3 ทุ่ม มีผลวันนี้

ทั่วไป

1,277 VIEWS

มีผลวันนี้ กทม. สั่งร้านอาหาร ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในร้าน ได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม อนุญาตเฉพาะร้านที่ผ่าน SHA PLUS หรือ Thai Stop Covid 2 Plus เท่านั้น ส่วนสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ต้องการปรับเป็นร้านอาหาร ให้ขออนุญาตต่อสำนักงานเขต เพื่อตรวจสอบประเมินความพร้อมของ สถานที่ บุคลากร และการจัดการ และต้องได้รับอนุญาตภายใน 15 มกราคม 2565 ก่อนเปิดให้บริการภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และต้องผ่าน SHA PLUS หรือ Thai Stop Covid 2 Plus และดื่มได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม

กทม. สั่ง ห้ามขายเหล้าเกิน 3 ทุ่ม อนุญาตเฉพาะ ร้านที่ผ่าน SHA PLUS หรือ Thai Stop Covid 2 Plus เท่านั้น

กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 โดยอนุญาตให้เฉพาะร้านที่ผ่าน SHA PLUS หรือ Thai Stop Covid 2 Plus เท่านั้น ยังคงสามารถขายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในร้านได้ แต่ได้กำหนดเวลาให้ขายได้ไม่เกิน 3 ทุ่มเท่านั้น โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ส่วนสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ต้องการปรับเป็นร้านอาหาร ต้องดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานเขต เพื่อตรวจสอบประเมินความพร้อมของ สถานที่ บุคลากร และการจัดการ และต้องได้รับอนุญาตภายใน 15 มกราคม 2565 ก่อนเปิดให้บริการภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และต้องผ่าน SHA PLUS หรือ Thai Stop Covid 2 Plus และดื่มได้ไม่เกิน 3 ทุ่มเช่นกัน

สรุปสาระสำคัญของ ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 49

  • ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจ ประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือตาม มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID – 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย แล้วเท่านั้น และให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านได้ไม่เกินเวลา 3 ทุ่ม
  • สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขแล้ว และประสงค์จะปรับรูปแบบของสถานที่ดังกล่าวเพื่อการให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้ขออนุญาตต่อสํานักงานเขตพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อมของสถานที่ บุคลากร และการจัดการ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กําหนด และต้องได้รับอนุญาตภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 ก่อนเปิดให้บริการได้ภายใต้การกํากับติดตามของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
  • การให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดําเนินการในรูปแบบเป็นร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ต้องดําเนินการตามมาตรการที่ กทม. กําหนด หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แล้วแต่กรณี และอาจมีความผิดตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2554 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
  • เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง
  • หากประกาศกรุงเทพมหานครฉบับใดขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)