ยกเว้น VAT คริปโท ซื้อขายผ่าน Exchange ประกาศเป็น กม.แล้ว

กฎหมายออกใหม่

ยกเว้น VAT คริปโท สำหรับกรณีโอนเหรียญผ่าน Exchange รวมถึงยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้สำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัลตามโครงการพัฒนาและทดสอบของแบงค์ชาติ

24 พฤษภาคม 2565 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเหรียญคริปโต โดยมีสาระสำคัญ คือ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้สำหรับ 2 กรณี ได้แก่

  1. การโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) และ
  2. การโอนสกุลเงินดิจิทัลตามโครงการพัฒนาและทดสอบที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับการใช้งานในภาคประชาชน

ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้ง 2 กรณี จะ ยกเว้น VAT คริปโท ให้สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 – 31 ธันวาคม 2566

1. ยกเว้น VAT คริปโท กรณีซื้อขายผ่าน Exchange

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 744) พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ที่กระทำในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 – 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ต้องเป็น Exchange ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ด้วย

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) จาก กลต.

กลต. ได้ออกใบอนุญาตให้ Exchange ดังต่อไปนี้

  1. BITKUB (บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด) – bi​tkub.com
  2. Satang Pro (​บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) – satang.pro
  3. ERX (​บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด) – ​er-x.io
  4. Zipmex ​(บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด) – zipmex.com/th
  5. ​Upbit ​(บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด) – th.up​bit.com
  6. Z.comEX ​(บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด) – ​ex.z.com
  7. SCBS ​(บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด) – scbs.com
  8. TDX ​(บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด)

ข้อสังเกต: กรณีซื้อขายนอก Exchange ไทย เช่น ซื้อขายบนกระดานต่างประเทศ หรือ P2P รวมถึงการขายผ่าน Broker, Dealer, Advisory Service, Fund Management ในไทย จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

พระราชกฤษฎีกาฯ ยกเว้น VAT คริปโต หวังส่งเสริม Exchange ในระบบ

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกล่าว ระบุเหตุผลของการยกเว้น VAT ว่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลซึ่งกระทำในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล สมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่กระทำในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

2. ยกเว้น VAT กรณีโอนสกุลเงินดิจิทัลตามโครงการพัฒนาและทดสอบของแบงค์ชาติ

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังได้ประกาศ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 745) พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัลตามโครงการพัฒนาและทดสอบการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับการใช้งานในภาคประชาชน ท่ีกระทำต้ังแต่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 – 31 ธันวาคม 2566

ยกเว้น VAT ให้โครงการทดสอบของแบงค์ชาติ เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางการเงินของประเทศ

ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกล่าว ระบุเหตุผลของการยกเว้น VAT ว่าโดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการพัฒนาและทดสอบการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลท่ีออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับการใช้งานในภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญท่ีเอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่ปลอดภัยในอนาคต ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวจะได้มีการออกและใช้สกุลเงินดิจิทัล เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินตรา สินค้า หรือบริการ เพื่อทดสอบการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว สมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัลตามโครงการดังกล่าว

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)