รวมช่องทาง บริจาค ‘อุทกภัย’ น้ำท่วม 2565 ลดหย่อนภาษี

ทั่วไป

4,181 VIEWS

รวมช่องทาง บริจาค ‘อุทกภัย’ น้ำท่วม 2565 ลดหย่อนภาษีได้ ผ่านช่องทาง e-donation โดยไม่ต้องขอใบเสร็จ

บริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) 2565 สามารถลดหย่อนภาษีได้ไหม?

โดยปกติเงินที่บริจาคให้แก่องค์กรการกุศลสาธารณะ  เช่น สภากาชาดไทย สถานพยาบาลของทางราชการ องค์การของรัฐบาล สถานสาธารณกุศล จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยอาจลดหย่อนได้ตามที่บริจาคจริง หรือ 2 เท่าของที่บริจาคจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เงินบริจาค

รายชื่อโครงการ บริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม 2565 ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

1. สภากาชาดไทย – โครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนฉุกเฉินนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทั้งภัยธรรมชาติ ภัยตามฤดูกาล อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยที่เป็นอันตรายกับสุขภาพที่คาดการณ์ไม่ได้ เช่น โรคโควิด-19 ในกรณีที่ภาครัฐไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทั่วถึง ทันที และครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้พิการ เด็ก ผู้ไร้ที่พึ่ง รวมถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ประชาชน รวมถึงเมื่อเงินช่วยเหลือด้านภัยพิบัติของสภากาชาดไทยที่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ 76 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ช่องทางบริจาค

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ

 • ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาค

2. สำนักนายกรัฐมนตรี – กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธาณภัยต่างๆ

ช่องทางบริจาค

 • ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” บัญชีเลขที่ 067-0-06895-0

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ

 • ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าของเงินบริจาค

3. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก – “แบ่งปัน” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุ ”พายุโนรู”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุ ”พายุโนรู” จากผู้มีจิตศรัทธา โดยสามารถร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับมูลนิธิฯ และสามารถนำใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้

ช่องทางบริจาค

ชื่อบัญชี “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 020-3-04545-1
 • ธนาคารกสิกรไทยกระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 076-1-76846-8
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยากระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 114-0-06877-9
 • ธนาคารกรุงเทพกระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 101-3-48488-4
 • ธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 000-0-60128-4
 • ธนาคารทีเอ็มบีธนชาตออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 091-2-34258-1

ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ LINE Official : @friendsofpa หรือโทร 02-0546546

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ

 • ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าของเงินบริจาค

ช่องทางตรวจสอบรายชื่อองค์กรการกุศลสาธารณะที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้

คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อองค์กรการกุศลที่มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ที่ www.rd.go.th ทั้งนี้สามารถบริจาคผ่าน ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ได้

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) คืออะไร?

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เป็นระบบรองรับข้อมูลการบริจาคลดหย่อนภาษีของผู้เสียภาษี เพื่อให้ผู้บริจาคจำเป็นไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคเองเมื่อจะใช้สิทธิลดหย่อน เงินบริจาคทั่วไป และ เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ

ระบบ e-Donation เป็นระบบที่พัฒนาโดย กรมสรรพากร

iTAX shop ลดหย่อนภาษี

ทางเลือกการบริจาคผ่านระบบ e-Donation

1. กรณีบริจาคผ่านธนาคาร (QR Code)

การบริจาคผ่านธนาคารจะต้องทำผ่านวิธีโอนเงินด้วย QR Code ผ่านแอป Mobile Banking ของธนาคารนั้นๆ โดยแอปจะแสดงข้อความให้คุณเลือกแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเข้าระบบ e-Donation เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ธนาคารจะส่งเงินบริจาคให้หน่วยงานผู้รับบริจาค และส่งข้อมูลการรับบริจาคจากผู้เสียภาษีเข้าระบบ e-Donation ให้ โดยข้อมูลการบริจาคจะถูกบันทึกในระบบภายใน 2 วันทำการ โดยที่หน่วยงานผู้รับบริจาคไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลระบบ e-Donation เอง

ป้าย QR Code ที่อยู่ในระบบ e-Donation จะมีข้อความแสดงชื่อบัญชีเงินฝากจะเป็นชื่อหน่วยงานผู้รับบริจาคนั้นๆ และข้อความว่า “e-Donation” เสมอ ซึ่งขณะนี้มีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการและเปิดให้บริการระบบ e-Donation แล้ว ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารมิซูโฮ
 • ธนาคารออมสิน

2. กรณีบริจาคเป็นเงินสด

ผู้เสียภาษียังคงบริจาคเป็นเงินสดตามปกติ แต่หน่วยงานผู้รับบริจาคต้องบันทึกข้อมูลการรับบริจาคจากผู้เสียภาษีบนระบบ e-Donation เพื่อส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต่อไป

ดังนั้น หากคุณต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี คุณต้องแจ้งให้หน่วยรับบริจาคบันทึกข้อมูลการบริจาคบนระบบ e-Donation ทันที

วิธีตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนเอง

ผู้บริจาคสามารถสอบข้อมูลการบริจาคในระบบ e-Donation ได้ที่ epit.rd.go.th

คุณสามารถใช้เลขผู้ใช้งาน (login) และรหัสผ่าน (password) ชุดเดียวกันกับตอนที่ใช้ยื่นภาษีในระบบยื่นภาษีประจำปีทางอินเตอร์เน็ต (E-Filing) ของกรมสรรพากรได้เลย

ระบบ e-Donation

คุณอาจจะต้องเตรียมบัตรประชาชนก่อนเข้าสู่ระบบด้วย เนื่องจากระบบจะถามหาเลข Laser ID 12 หลักที่ปรากฏอยู่หลังบัตรประจำตัวประชาชนด้วย

Laser ID 12 หลักบัตรประชาชน

หน่วยงานผู้รับบริจาคที่อยู่ในเกณฑ์ใช้ระบบ e-Donation ได้

 • โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน
 • ศาสนสถานทุกศาสนา เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด
 • โรงพยาบาลรัฐ และสถานพยาบาลของรัฐ
 • องค์กรการกุศลสาธารณะอื่นๆ ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้

คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยรับบริจาคที่ใช้ระบบ e-Donation รวมถึงวิธีรับบริจาคได้ที่ edonation.rd.go.th

ระบบ e-Donation

iTAX shop ลดหย่อนภาษี

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)