ลงทะเบียน วัคซีนไฟเซอร์ นักเรียน อายุ 12-18 ปี

ทั่วไป

กรุงเทพมหานคร เตรียมฉีด วัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก ให้แก่ นักเรียน กลุ่มเสี่ยงสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน อายุ 12 – 18 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2564 โดยให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์แล้ว เมื่อวันที่ 6 – 8 ก.ย. 2564 ซึ่งเป็นวัคซีนโควิดเข็มแรกเท่านั้น

8 กันยายน 2564 – เพจ ไทยรู้สู้โควิด เผยแพร่ข่าวกรุงเทพมหานคร เตรียมฉีดวัคซีนโควิด เข็มแรก นักเรียนกลุ่มเสี่ยงสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน อายุ 12 – 18 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2564 โดยให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์แล้ว เมื่อวันที่ 6 – 8 ก.ย. 2564

นักเรียน ที่มีสิทธิ์รับ วัคซีนไฟเซอร์

นักเรียนที่จะได้รับการฉีดต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ โดยมีเอกสารที่ระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล หรือใบรับรองความพิการ หรือใบรับรองหรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่

  • กลุ่มอายุ 12 – 13 ปี น้ำหนัก 70 กิโลกรัม
  • กลุ่มอายุ13 – 15 ปี น้ำหนัก 80 กิโลกรัม
  • กลุ่มอายุ 15 – 18 ปี น้ำหนัก 90 กิโลกรัม และ
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ 1. โรคอ้วน ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น 2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 4. โรคไตวายเรื้อรัง 5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ 6. โรคเบาหวาน 7. กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการช้า จะประชุมหารือแนวทางในวันที่ 9 ก.ย. 2564

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)