ครม. อนุมัติซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส พ่วง ซิโนแวค 10.9 ล้านโดส

ทั่วไป

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส และวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก 10.9 ล้านโดส พร้อมเห็นชอบเซ็นสัญญาจัดซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาให้โรงพยาบาลเอกชน

อย. ขึ้นทะเบียน ‘วัคซีนไฟเซอร์’ ให้ใช้ในไทยได้แล้ว

อัยการตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นา เสร็จแล้ว

จองวัคซีน Moderna เช็กรายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดรับจอง

ครม.เห็นชอบซื้อ ‘ซิโนแวค’ เพิ่มอีก 10.9 ล้านโดส ตกโดสละ 560.64 บาท

6 กรกฎาคม 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนโควิดยี่ห้อซิโนแวคเพิ่ม จำนวน 10.9 ล้านโดส ตามข้อเสนอของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นวงเงิน 6,111 ล้านบาท (เฉลี่ยราคาโดสละ 560.64 บาท)

จัดหาวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดสเป็นวัคซีนหลักให้ประชาชน

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ฟรีให้ประชาชนเป็นวัคซีนหลัก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ดำเนินการ และให้นำข้อสังเกตของสำนักงานอัยการสูงสุดไปจัดทำรายละเอียดในการเจรจาจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 20 ล้านโดส ทั้งนี้ ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสัญญาได้ รวมถึงการรับมอบวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 1.5 ล้านโดส ที่ได้รับการบริจาคมาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาด้วย

เห็นชอบจัดซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาให้เอกชน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า (Moderna) ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกให้กับเอกชน โดยมีองค์การเภสัชกรรมเป็นตัวกลางจัดหาและให้ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ลงนามเซ็นสัญญาสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นาได้ แต่ยังไม่ได้ระบุจำนวนที่แน่นอน เพราะต้องรอยืนยันยอดสั่งซื้อจากเอกชนก่อน

ปัจจุบัน วัคซีน ไฟเซอร์ โมเดอร์นา และ ซิโนแวค ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเพื่อใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินแล้ว และได้รับการขึ้นทะเบียนวัคซีนให้ใช้ในประเทศไทยได้จาก อย. ด้วยเช่นกัน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)