ครม. ตรึง VAT อัตราเดิม 7% ต่ออีก 1 ปี

ข่าวภาษี

1,295 VIEWS

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้คงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตรา 7% ต่อไปอีก 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

อ้างอิงจาก ข่าวกระทรวงการคลังฉบับที่ 89/2563 นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ครม. มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรึงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และสร้างความเช่ือมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชนอันจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการฟื้นตัวหลัง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) คลี่คลายลง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)