Tag: ไพบูล นิติตะวัน

ทั่วไป

เปิด ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับพลังประชารัฐ ขอแก้ไข 5 ประเด็นสำคัญ

ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับพลังประชารัฐ โดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นผู้ยื่นญัตติ เน้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน 5 ประเด็นสำคัญ กระทบรัฐธรรมนูญ 13 มาตรา อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)