Tag: เงินเดือนนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ

‘เงินเดือนนายกรัฐมนตรี’ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เท่าไหร่?

เงินเดือนนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเงินเดือน 75,590 + เงินประจำตำแหน่ง 50,000 รวมประมาณ 125,590 บาทต่อเดือน อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)