Tag: ส่งเงินสมทบประกันสังคม

ทั่วไป

ลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เหลือ 2.5% เริ่ม มิ.ย. – ส.ค. 2564

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เหลือ 2.5% ให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ตั้งแต่ มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2564 รวมเป็นเวลา 3 เดือน อ่านต่อ

ทั่วไป

ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกินไป ขอคืนอย่างไรดี

ในกรณีที่นายจ้างส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สามารถดำเนินการขอคืนเงินประกันสังคมที่จ่ายเกินไปได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่จ่ายเกิน อ่านต่อ

ทั่วไป

ขยายเวลาส่งเงินสมทบประกันสังคม บังคับใช้ 16 เมษายน 2563

ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้วันที่ 16 เมย. 63 อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)