Tag: บริจาคเงินลดหย่อนภาษี

ทั่วไป

รวมช่องทาง บริจาค ‘อุทกภัย’ น้ำท่วม 2565 ลดหย่อนภาษี

รวมช่องทาง บริจาค ‘อุทกภัย’ น้ำท่วม 2565 ผ่านองค์กรการกุศลสาธารณะ ผ่านช่องทาง e-donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าหรือตามจำนวนเงินที่บริจาคจริง อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

บริจาคเงินผ่านระบบ e-Donation กับการลดหย่อนภาษี

ระบบบริจาคเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Donation คือระบบที่กรมสรรพากรใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล รวมถึงองค์กรการกุศลอื่นๆ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคมากขึ้น อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

บริจาคให้โรงพยาบาลลดหย่อนภาษีได้แล้ว

การบริจาคเงินให้โรงพยาบาลรัฐ และสถานพยาบาลของรัฐ สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า รวมถึงเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าวก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

โครงการของในหลวง ร.9 ที่ลดหย่อนภาษีได้

พื้นที่รวบรวมมูลนิธิซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานของพระองค์ รวมถึงองค์กรการกุศลสาธารณะในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาค ไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเรียงตามลำดับของประกาศกระทรวงการคลังฯ สำหรับอ้างอิงเพื่อลดหย่อนภาษีด้วย อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)