Tag: บริจาคลดหย่อนภาษี 2 เท่า

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บริจาคลดหย่อนภาษี 2 เท่า กับ สภากาชาดไทย ผ่าน e-donation

บริจาคลดหย่อนภาษี 2 เท่า กับ สภากาชาดไทย ผ่านเว็บไซต์ https://www.redcrossfair.com/donate สามารถบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ e-donation ได้ อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

บริจาคเงินผ่านระบบ e-Donation กับการลดหย่อนภาษี

ระบบบริจาคเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Donation คือระบบที่กรมสรรพากรใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล รวมถึงองค์กรการกุศลอื่นๆ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคมากขึ้น อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)