Tag: ธุรกิจแบบบัญชีเดียว

SME

ทำธุรกิจ SMEs ทำไมต้องมีบัญชีเดียว?

การทำธุรกิจแบบบัญชีเดียว จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจประหยัดเวลามากขึ้น สามารถลงบัญชีได้ง่ายขึ้น และช่วยลดโอกาสผิดพลาดที่อาจเกิดจากการทำบัญชีหลายเล่ม และไม่ถูกมองว่า ธุรกิจพยายามหลีกเลี่ยงภาษีด้วย อ่านต่อ

SME

เหตุผลที่ สรรพากรต้องการผลักดัน มาตรการบัญชีเดียว

การทำธุรกิจโดยใช้บัญชีชุดเดียว จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรู้สถานการณ์ของกิจการได้เร็ว และสามารถวางแผนสำหรับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)