ไม่มีค่าปรับ ถ้าจ่ายภาษีที่ดินช้าเพราะยังไม่ได้รับใบประเมิน

ข่าวภาษี

1,220 VIEWS

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่าในกรณีที่ประชาชนไม่ได้รับใบประเมินเรียกเก็บภาษี จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รวมถึงกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาในการชำระภาษีออกไปเองด้วย ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งรวมทั้งกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วย

นายลวรณ แสงสนิท ชี้แจงเพิ่มเติมในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังว่า การเรียกเก็บและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีขั้นตอนโดยเริ่มจากส่งใบประเมินเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากเจ้าของพบว่าข้อมูลตามใบประเมินถูกต้องแล้ว จึงค่อยไปชำระค่าภาษีให้เรียบร้อย ผ่านช่องทางๆ ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นั้นๆ กำหนด เช่น ที่ที่ทำการของ อบต. เทศบาล สำนักงานเขต หรือช่องทางอื่น เช่น กรุงเทพมหานครเพิ่มช่องทางให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่าน QR code ของระบบ Online Banking ได้ด้วย เป็นต้น

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประชาชนสามารถสอบถามได้ที่กองคลังในแต่ละเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบ สำหรับกรุงเทพมหานครสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาชำระภาษีได้ที่กองรายได้ กรุงเทพมหานคร โทร.0-2221-2141 ถึง 69

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)