เช็คเงินคืนภาษี 2567 ผ่าน My Tax Account กรมสรรพากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

161,645 VIEWS

เช็คเงินคืนภาษี 2567 ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ผ่านระบบ My Tax Account ของกรมสรรพากร อธิบาย วิธีเช็กเงินคืนภาษีทีละขั้นตอน

ขั้นตอนการ เช็คคืนเงินภาษี 2567 ด้วยตัวเอง

  1. ไปที่เว็บไซต์ My Tax Account ของกรมสรรพากร https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/authen/MTA2
  2. เข้าสู่ระบบด้วย Digital ID หรือเลือกกรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านของ E-Filing ของกรมสรรพากรก็ได้
  3. เลือก ติดตามสถานะและส่งเอกสาร

นอกจากนี้ ผู้เสียภาษียังสามารถเช็กเงินคืนภาษีผ่านสายด่วน 1161 กรมสรรพากร RD Call Center หรือ ติดต่อสอบถามที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามการยื่นแบบได้ด้วยเช่นกัน

ช่องทางรับเงินคืนภาษี 2567

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2566 ที่จะมีกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 พร้อมขอคืนเงินภาษี  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 กรณียื่นด้วยแบบกระดาษ  หรือถึงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 กรณียื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (E-Filing) ที่ www.rd.go.th โดยได้เตรียมช่องทางในการคืนเงินภาษีให้ดังนี้

1. การคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กรมสรรพากรจะทำการโอนเงินภาษีที่ได้อนุมัติคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคาร และได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ขอคืนภาษีเกินกว่า 90% เลือกใช้บริการในปีภาษีที่ผ่านมา 

2. การคืนเงินผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ประสงค์รับเงินภาษีคืนด้วยการโอนเงินภาษีคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรมสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) เป็นหลักฐานเพื่อนำไปติดต่อรับเงินคืนที่สาขาธนาคารธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังนี้

ผู้ขอคืน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร

กรณีผู้ขอคืนภาษีเดินทางไปรับเงินภาษีคืนที่สาขาธนาคารด้วยตนเอง  1. แจ้งธนาคารคืนเงินเข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์  กรณีที่ผู้ขอคืนลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับ บัญชีเงินฝากธนาคารหลังจากได้รับ หนังสือ ค.21 
  2. คืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
  3. คืนเงินด้วยบัตรเงินสด e-Money
  1. แจ้งธนาคารคืนเงินเข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์  กรณีที่ผู้ขอคืนลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับ บัญชีเงินฝากธนาคารหลังจากได้รับ หนังสือ ค.21
  2. คืนเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
กรณีผู้ขอคืนภาษีมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนที่ สาขาธนาคาร

คืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ของผู้ขอคืนภาษีคืนเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของผู้ขอคืนภาษี

สำหรับกรณีผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี ที่มีคำสั่งศาล และได้รับหนังสือแจ้งคืน ค.21 ผู้จัดการมรดก ยังคงสามารถมาขอรับเงินคืนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย ในรูปแบบบัตรเงินสด e-Money ได้ โดยแสดงคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกมาขอรับเงินคืนที่สาขาธนาคาร

3. การคืนเงินสำหรับผู้ขอคืนที่ไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กรณีชาวต่างชาติ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล วิสาหกิจชุมชน และกองมรดก ที่ยังไม่ได้แบ่ง กรมสรรพากรจะออกหนังสือ ค.21 (หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) พร้อมเช็ค โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บนแบบแสดงรายการให้ผู้ขอคืน เพื่อนำไปเข้าบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารเท่านั้น  

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)