เงินเยียวยานายจ้าง 2564-2565 ได้รับ ยกเว้นภาษี

กฎหมายออกใหม่

4,334 VIEWS

เงินเยียวยานายจ้าง 2564-2565 ที่ได้รับ ยกเว้นภาษี ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว ได้แก่ เงินเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดง และเงินเยียวยาโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

24 พฤษภาคม 2565 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการ ยกเว้นภาษี  สำหรับ เงินเยียวยานายจ้าง ที่เกิดขึ้นในปี 2564-2565 ได้แก่

 1. เงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ในกิจการท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดง)
 2. เงินสนับสนุนท่ีได้รับตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEsโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องไม่นำรายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสนับสนุนตามโครงการดังกล่าว มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. ยกเว้นภาษีเงินเยียวยานายจ้างในพื้นที่สีแดง

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 747) พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ในกิจการท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดง)

ทั้งนี้ ให้ยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว

2. ยกเว้นภาษีสนับสนุนท่ีได้รับตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวยังได้กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินสนับสนุนท่ีได้รับตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องไม่นำรายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสนับสนุนตามโครงการดังกล่าว มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และให้ยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว

เปิดรายชื่อ 12 โครงการเยียวภาครัฐช่วงโควิด ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

โครงการของภาครัฐที่ได้จ่ายเงินเยียวยา เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน เงินอุดหนุน และประโยชน์อื่นใด อันเนื่องมาจากการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2564 มีดังนี้

 1. โครงการกำลังใจ
 2. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
 3. โครงการคนละครึ่ง
 4. โครงการเราชนะ
 5. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3
 6. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
 7. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
 8. โครงการ ม.33 เรารักกัน
 9. โครงการทัวร์เที่ยวไทย
 10. โครงการเยียวยานายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)
 11. โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ของ กระทรวงศึกษาธิการ
 12. โครงการส่งเสริม และรักษาระดับการจ้างงาน ในธุรกิจ SMEs ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)