โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย เงินกู้ดอกเบี้ย 1% สินเชื่อ SME D Bank

ทั่วไป

1,708 VIEWS

สสว. ร่วมกับ SME D Bank จัด “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี ช่วยเหลือ SMEs ท่องเที่ยว ร้านอาหาร วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท เริ่มวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในฐานะหน่วยร่วมของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินการ “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี เริ่มวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

“โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” จะใช้กระบวนการมาก่อน มีสิทธิ์ก่อน (First Come First Serve) และปิดรับแจ้งความประสงค์เมื่อเต็มวงเงิน โดยกำหนดวงเงินรวม 1,200 ล้านบาท และเป็นโครงการ สินเชื่อ SME อัตราดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี ซึ่งจะใช้เกณฑ์พิจารณาจากหลักฐานการเสียภาษีในปี 2563 หรือ 2562 ที่ผ่านมา ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” เงินกู้ดอกเบี้ย 1%

1. ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กลุ่มธุรกิจโรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮ้าส์ และธุรกิจสปาที่ตั้งอยู่ในโรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮาส์

โครงการฯ จะให้ สินเชื่อ SME กับผู้ประกอบการฯ ใน 10 จังหวัด (หรือที่จะมีประกาศเพิ่มเติมในอนาคต) พื้นที่นำร่องเปิดการท่องเที่ยว ประกอบด้วย

 1. ภูเก็ต
 2. กระบี่
 3. พังงา
 4. สุราษฎร์ธานี
 5. เชียงใหม่
 6. ชลบุรี
 7. เพชรบุรี
 8. ประจวบคีรีขันธ์
 9. บุรีรัมย์ และ
 10. กรุงเทพมหานคร

2. กลุ่มธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร

โครงการฯ จะให้ สินเชื่อ SME แก่กลุ่มธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ใน 29 จังหวัด (หรือที่จะมีประกาศเพิ่มเติมในอนาคต) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. กาญจนบุรี
 3. ชลบุรี
 4. ฉะเชิงเทรา
 5. ตาก
 6. นครปฐม
 7. นครนายก
 8. นครราชสีมา
 9. นราธิวาส
 10. นนทบุรี
 11. ปทุมธานี
 12. ประจวบคีรีขันธ์
 13. ปราจีนบุรี
 14. พระนครศรีอยุธยา
 15. เพชรบุรี
 16. ปัตตานี
 17. เพชรบูรณ์
 18. ยะลา
 19. ระยอง
 20. ราชบุรี
 21. ลพบุรี
 22. สงขลา
 23. สิงห์บุรี
 24. สมุทรปราการ
 25. สมุทรสงคราม
 26. สมุทรสาคร
 27. สระบุรี
 28. สุพรรณบุรี และ
 29. อ่างทอง

วงเงินกู้

บุคคลธรรมดา (วงเงินสินเชื่อสูงสุด 300,000 บาท)

พิจารณาจากการชำระภาษี ภ.ง.ด.90 ในปี 2562 หรือ 2563 ที่สูงกว่า และความเป็นเจ้าของสถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

 • หากจำนวนเงินที่ชำระภาษี 0-10,000 บาท วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท
 • จำนวนเงินที่ชำระภาษี 10,001-20,000 บาท วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท และ
 • จำนวนเงินที่ชำระภาษีมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท

กรณีมีสถานประกอบการเป็นของตัวเองหรือบุคคลในครอบครัว ให้วงเงินเพิ่มอีกลำดับละ 50,000 บาท แต่รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

นิติบุคคล (วงเงินสินเชื่อสูงสุด 500,000 บาท)

 • ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในงบการเงินปี 2562 หรือ 2563 ที่สูงกว่า สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ช่องทางแจ้งความประสงค์เข้าร่วม

 • แจ้งความประสงค์เข้าร่วม “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” ที่เว็บไซต์ SME D Bank

คุณสมบัติ ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการแจ้งความประสงค์ยื่นกู้ “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” SME D Bank

 1. ต้องเป็นสมาชิก สสว. (กรณียังไม่ได้ขึ้นทะเบียน สสว. สามารถขอขึ้นทะเบียนก่อนได้ที่ http://members.sme.go.th/newportal)
 2. ต้องเป็นผู้ประกอบการกลุ่มรายย่อย (Micro) และขนาดย่อม (Small) ตามนิยามของ สสว.
 3. ประกอบธุรกิจโรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮ้าส์ และ ธุรกิจสปาที่ตั้งอยู่ในโรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮาส์ ใน 10 จังหวัด พื้นที่นําร่องเปิดการท่องเที่ยว รวมถึง ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ใน 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
 4. หากเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย อายุผู้ขอกู้ยืม รวมกับระยะเวลากู้ยืมแล้วไม่เกิน 65 ปี
 5. หากเป็นนิติบุคคล ต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 50
 6. ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเงินทุนในโครงการพลิกฟื้นฯ โครงการฟื้นฟูฯ หรือ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 7. ไม่เป็นหนี้ NPLs ไม่ถูกดําเนินคดี และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 8. ไม่ดําเนินกิจการผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี

เอกสารยื่นกู้ “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” ดอกเบี้ย 1% ต่อปี

บุคคลธรรมดา

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ขอกู้, ผู้ค้ำประกัน, คู่สมรส, กรรมการผู้มีอํานาจลงนามและผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 20 และสําเนาหลักฐานการสมรส/ใบสําคัญหย่า
 • ใบทะเบียนพาณิชย์ (ยกเว้น กิจการที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์)
 • หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก สสว.
 • ใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ดําเนินการ
 • สัญญาเช่าสถานประกอบการ หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้ สถานประกอบการ หรือ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ สถานประกอบการ
 • ผลการตรวจข้อมูลเครดิตของผู้กู้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นคําขอกู้ และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) และผู้ค้ำประกัน ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ยื่นคําขอกู้
 • หลักฐานการชําระภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 90 ปี 2562 หรือ 2563 (เลือกปีที่สูงกว่า)

นิติบุคคล

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ขอกู้, ผู้ค้ำประกัน, คู่สมรส, กรรมการผู้มีอํานาจลงนามและผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 20 และสําเนาหลักฐานการสมรส/ใบสําคัญหย่า
 • สําเนาหนังสือเกี่ยวกับนิติบุคคล (ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นคําขอ)
  • หนังสือรับรอง
  • หนังสือบริคณห์สนธิและคํารับรอง ลายมือชื่อของพยาน (บอจ.2)
  • รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
  • รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือมติพิเศษ(บอจ.4) (ถ้ามี)
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก สสว.
 • ใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ดําเนินการ
 • สัญญาเช่าสถานประกอบการ หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้ สถานประกอบการ หรือ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ สถานประกอบการ
 • ผลการตรวจข้อมูลเครดิตของผู้กู้ไม่เกิน 30 วัน นับจาก วันที่ยื่นคําขอกู้ และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) และผู้ค้ำประกัน ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ยื่นคําขอกู้
 • งบการเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2562 หรือปี 2563 (เลือกปีที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่า)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อ โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ดอกเบี้ย 1%

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามกำหนด สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน SME D Bank Call Center 1357

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)