‘สรรพากร’ เชื่อมต่อข้อมูลค่าลดหย่อนประกันสังคมได้แล้ว

ทั่วไป

1,569 VIEWS

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากรลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานประกันสังคม บูรณาการจัดการภาครัฐ (Big data) เชื่อมโยงข้อมูลชำระเงินสมทบประกันสังคม นายจ้าง ผู้ประกันตน โดยได้ รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์จัตุมงคลโสณกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี

สรรพากรยืนยันประชาชนไม่ต้องเก็บเอกสารประกันสังคมอีกแล้ว

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคมมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการบูรณาการบริการภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยง ข้อมูลระหว่างกัน เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานให้สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ความร่วมมือครั้งนี้เป็นไปภายใต้กลยุทธ์ D2RIVE (Digital Transformation, Data Analytics, Revenue Collection, Innovation, Values, และ Efficiency) ของกรมสรรพากร โดยในด้านการเชื่อมโยงข้อมูลการประกันสังคมครั้งนี้เป็นไปตามแนวทาง Digital Transformation ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานและการให้บริการ เพื่อส่งมอบความสะดวกสูงสุด และส่งเสริมนวัตกรรมการทำงานที่ยกระดับการให้บริการที่ “ตรงใจ” ของผู้เสียภาษีและประชาชน ซึ่งผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมตั้งแต่ปีภาษี 2562 จะไม่ต้องเก็บเอกสารและขอเอกสารการประกันตนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนประกันสังคมได้ง่ายๆ ผ่านระบบ My Tax Account ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ตลอดจนผู้ประกอบการไม่ต้องนำส่งเอกสารให้กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม ลดการใช้กระดาษ โดยกรมสรรพากรมั่นใจว่า การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมสรรพากร กับสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand อย่างเต็มศักยภาพได้ต่อไป” 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)