รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย เรียนจบจากที่ไหนเยอะสุด

วิเคราะห์

3,699 VIEWS

รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย ครบทั้ง 29 คน พร้อมประวัติการศึกษา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ได้เงินเดือนเท่าไหร่?

รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย ตั้งแต่คนที่ 1 ถึงคนที่ 29

นายกรัฐมนตรีคนที่ รายชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง การศึกษา
29 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปัจจุบัน
 • โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 51
 • หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 34
 • หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 63
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 20
28 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2 ปี 275 วัน
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Master of Public Admin Kentucky State University , U.S.A.
27 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2 ปี 231 วัน
 • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
 • โรงเรียนอีตัน ประเทศอังกฤษ
 • มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัย อ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
26 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 75 วัน
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
 • รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
25 นายสมัคร สุนทรเวช 224 วัน
 • โรงเรียนสตรีบางขุนพรหม
 • โรงเรียนเทเวศร์ศึกษา
 • โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล
 • โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • BRYANT &STRATTON INSTITUTE, CHICAGO, U.S.A.
24 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 1 ปี 120 วัน
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
 • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • โรงเรียนเตรียมทหารรุ่น 1
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 12
 • โรงเรียนศูนย์การทหารราบ
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการบริหารทรัพยากร กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36 (2536)
23 นายทักษิณ ชินวัตร 5 ปี 222 วัน
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 10
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 26
 • Eastern Kentucky University สหรัฐอเมริกา สาขา Criminal Justice
  ปริญญาเอก
 • Sam Houston State University สหรัฐอเมริกา สาขา Criminal Justice
22 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 349 วัน
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลอมเกล้า
 • โรงเรียนทหารสื่อสาร
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ฟอร์ท ลีเวนเวินร์ธ ประเทศสหรัฐอเมริกา
21 นายบรรหาร ศิลปอาชา 1 ปี 135 วัน
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
20 นายชวน หลีกภัย 7 ปี 20 วัน
 • โรงเรียนวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง
 • โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ
 • โรงเรียนตรังวิทยา
 • โรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตสภา
19 พลเอกสุจินดา คราประยูร 47 วัน
 • โรงเรียนวัดราชบพิธ
 • โรงเรียนอำนวยศิลป์
 • เตรียมแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนเตรียมทหาร
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลักสูตรเวสท์ปอยต์รุ่นที่ 5
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารบกรุ่นที่ 44 จากฟอร์ท ลีเวนเวิร์ธ สหรัฐอเมริกา

18

นายอานันท์ ปันยารชุน 1 ปี 141 วัน
 • กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • โรงเรียนดัลลิชคอลเลจ ประเทศอังกฤษ
 • มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
 • โรงเรียนกฏหมายกระทรวงยุติธรรม
17 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 2 ปี 203 วัน
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • โรงเรียนนายร้อยทหารม้า
 • โรงเรียนยานเกราะกองทัพบก (อาร์เมอร์สคูล) มลรัฐเคนตั๊กกี้ สหรัฐอเมริกา
16 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 8 ปี 154 วัน
 • โรงเรียนวัดบ่อยาง
 • โรงเรียนวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • โรงเรียนเทคนิคทหารบก
 • โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
 • โรงเรียนยานเกราะ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ฟอร์ทน๊อกซ์ เคนตักกี้ สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาลัยกองทัพบก
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 9
15 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 2 ปี 113 วัน
 • โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 • โรงเรียนปทุมคงคา
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกแห่งสหรัฐอเมริกา
 • วิทยาลัยกองทัพบก และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 5
14 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 1 ปี 12 วัน
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
 • มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • เนติบัณฑิตอังกฤษจาก สำนักอบรมศึกษากฏหมายของเนติบัณฑิตยสภา
13 พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 1 ปี 37 วัน
 • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (วังหลัง)
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • โรงเรียน Trent College
 • ศึกษาวิชาปรัชญาเศรษฐศาสตร์และการเมืองที่ The Queen’s College มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
 • มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
 • ปริญญาวารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 1 ปี 124 วัน
 • โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก
 • โรงเรียนปทุมคงคา
 • โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม จนสำเร็จเนติบัณฑิตไทย
 • สำนัก Middle Temple ประเทศอังกฤษ จนสำเร็จเนติบัณฑิตอังกฤษ
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
11 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 4 ปี 302 วัน
 • โรงเรียนประจำจังหวัดมุกดาหาร
 • โรงเรียนวัดมหรรณพาราม
 • โรงเรียนทหารราบพระนคร
 • โรงเรียนนายร้อยทหารบก
10 จอมพล ถนอม กิตติขจร 9 ปี 205 วัน
 • โรงเรียนประชาบาลวัดโคกพลู จังหวัดตาก
 • โรงเรียนนายร้อยทหารบก
 • โรงเรียนแผนที่ทหาร กองทัพบก
 • โรงเรียนทหารราบ กองทัพบก
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 1)
9 นายพจน์ สารสิน 102 วัน
 • ศึกษาวิชากฏหมายในประเทศไทย จนสอบได้เป็นเนติบัณฑิต
 • ศึกษาวิชากฏหมายในประเทศอังกฤษ
8 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์) 1 ปี 79 วัน
 • โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์
 • โรงเรียนนายเรือ กรุงเทพ
 • ศึกษาวิชากฏหมายจนสำเร็จได้เป็นเนติบัณฑิตไทย
7 นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) 152 วัน
 • มหาวิทยาลัยกอง (Lycee Caen)
 • มหาวิทยาลัยปารีส
6 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 332 วัน
 • โรงเรียนราชินี
 • โรงเรียนอัสสัมชัญ
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • โรงเรียนเทร้นท์ ประเทศอังกฤษ
 • วูซเตอร์ คอลเลจ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
 • สำนักเนติบัณฑิตอังกฤษ ณ สำนักเกรย์อินน์ ลอนดอน
 • ศึกษาวิชากฏหมายไทย ได้รับเนติบัณฑิตไทย
5 นายทวี บุณยเกตุ 17 วัน
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • โรงเรียนราชวิทยาลัย
 • คิงส์คอลเลจ ประเทศอังกฤษ
 • มหาวิทยาลัยกรีนยอง ประเทศฝรั่งเศส
4 พันตรี ควง อภัยวงศ์ 1 ปี 232 วัน
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • โรงเรียนอัสสัมชัญ
 • เอกอล ซังตรัล เดอ ลียอง ประเทศฝรั่งเศส
3 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 15 ปี 25 วัน
 • โรงเรียนกลาโหมอุทิศ วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
 • โรงเรียนนายร้อยทหารบก
 • โรงเรียนเสนาธิการ
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศฝรั่งเศส
2 พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 5 ปี 178 วัน
 • โรงเรียนวัดจักรวรรดิ์ราชาวาส (วัดสามปลื้ม)
 • โรงเรียนสุขุมาลวิทยาลัย
 • โรงเรียนนายร้อยทหารบก
 • โรงเรียนนายร้อยทหารบกในเมืองโกรสลิสเตอร์ เฟล เด ประเทศเยอรมนี
 • ศึกษาต่อวิชาช่างแสงที่ประเทศเดนมาร์ก เรียนได้เพียงปีเดียว 
1 พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 358 วัน
 • วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ)
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • โรงเรียนอัสสัมชัญวิทยาลัย
 • โรงเรียนกฏหมายกระทรวงยุติธรรม (เนติบัณฑิตสยาม)
 • The Middle Temple (เนติบัณฑิต) ประเทศอังกฤษ

อ้างอิง: ทำเนียบนายกรัฐมนตรี จากทำเนียบรัฐบาล

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)