ภาษีที่ดิน 2566 ขยายเวลาจ่าย เพิ่มอีก 2 เดือน

ภาษี

11,496 VIEWS

ขยายเวลาจ่าย ภาษีที่ดิน 2566 อีก 2 เดือน ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเดิมภายในเดือนเมษายน 2566 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566

ภาษีที่ดิน 2566 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ขยายเวลาจ่าย 2 เดือน บังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว

9 ธันวาคม 2565 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีสาระสำคัญคือขยายเวลาดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ออกไปอีก 2 เดือน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอมาตรการดังกล่าวเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาษีที่ดิน 2566 ขยายกำหนดเวลา 2 เดือน สำหรับทุกกระบวนการ

 1. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ และจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากเดิมภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นภายในเดือนมกราคม 2566
 2. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษี จากเดิมก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2566
 3. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากเดิมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นภายในเดือนเมษายน 2566
 4. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2566 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566
 5. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี โดย
  • งวดที่ 1 จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2566 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566
  • งวดที่ 2 จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2566
  • งวดที่3 จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566
 6. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2566 และ
 7. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)