ขยายสิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” อีก 1.5 ล้านสิทธิ สิ้นสุด ต.ค. 65

ทั่วไป

ครม. เห็นชอบ ขยายสิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ พร้อมขยายระยะเวลาให้สิ้นสุดเดือนตุลาคม 65 รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ

ขยายสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มเติม ฝาก ททท. เน้นประชาสัมพันธ์เมืองรองมากขึ้น

21 มิถุนายน 2565 – นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสาระสำคัญของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 โดยให้ ขยายสิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 จากเดิมที่สิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม เป็นสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2565

ทั้งนี้ ได้กำชับให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และเน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย

วงเงินโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เหลือ 5,500 ล้าน ครม.เห็นชอบ ขยายสิทธิเพิ่ม

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 24 มกราคม 2565 อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท ข้อมูล ททท. ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 มียอดการใช้จ่ายผ่านโครงการรวม 9,346.60 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่รัฐสนับสนุนประมาณ 3,496.03 ล้านบาท และประชาชนใช้จ่ายรวมประมาณ 5,850.05 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้กรอบวงเงินโครงการเราเที่ยวด้วยกันจึงยังคงเหลือประมาณ 5,500 ล้านบาท

ซึ่งจากการประมาณการมูลค่าการใช้สิทธิของประชาชนทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก คูปอง และบัตรโดยสารเครื่องบินจากการขยายสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่รัฐสนับสนุนรวม 5,105 ล้านบาท ซึ่งยังต่ำกว่ากรอบวงเงินคงเหลือของโครงการฯ

รายละเอียดสิทธิประโยชน์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

รายละเอียดของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ยังคงสิทธิตามเดิม เช่น

  • ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาห้องพัก/ห้อง/คืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน
  • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน รวมตลอดโครงการ
  • ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว สูงสุด 600 บาท/ห้อง/คืน โดยประชาชนจะชำระ 60% และรัฐบาลช่วยจ่าย 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง เป็นต้น
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)