ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร

ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุดท้องละ ฿60,000 สำหรับค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตนที่จ่ายตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป*1

ค่าฝากครรภ์และทำคลอดเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


Edit

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมีลูกสามารถนำค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตนไปใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง รวมสูงสุดไม่เกินท้องละ ฿60,000 ทั้งนี้ คุณอาจจะมีลูกมากกว่า 1 ท้องต่อปีก็ได้ แต่การตั้งครรภ์ลูกแฝดจะยังนับว่าเป็นท้องเดียวอยู่ดี

ถ้าค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรเกิดขึ้นคนละปีกัน ก็ยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปีภาษี แต่ท้องนั้นจะลดหย่อนรวมกันได้สูงสุดไม่เกิน ฿60,000


Edit

เงื่อนไขการรับสิทธิ

Edit

กรณีทั่วไป

ถ้ากรณีสามีภริยายื่นภาษีรวมกัน ให้คนที่ยื่นภาษีหลักเป็นคนได้ใช้สิทธินี้ แต่ถ้าสามีภริยาต่างฝ่ายต่างยื่นภาษี คนที่ใช้สิทธิลดหย่อนนี้ได้มีเพียง ภริยา คนเดียวเท่านั้น*2

เช่น ถ้าคุณจ่ายค่าฝากครรภ์และทำคลอดไป ฿50,000 แต่ภริยาของคุณแยกยื่นภาษีกับคุณ จะมีเพียงภริยาของคุณเท่านั้นที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ฿50,000

Edit

กรณีตั้งครรภ์หลายครั้งในปีเดียวกัน

ในกรณีที่มีท้องสองครั้งในปีเดียวกัน แต่ละท้องจะได้สิทธิลดหย่อนแยกกันท้องละไม่เกิน ฿60,000*3

เช่น ถ้าคุณจ่ายค่าทำคลอดสำหรับท้องแรกไป ฿50,000 และในปีเดียวกันคุณก็จ่ายค่าฝากครรภ์สำหรับท้องที่สองด้วยอีก ฿50,000 คุณจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ฿50,000 สำหรับท้องแรก และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอีก ฿50,000 สำหรับท้องที่สอง เพราะกฎหมายให้สิทธิแยกเป็นคราวตามการตั้งครรภ์

Edit

กรณีตั้งครรภ์และทำคลอดคนละปี

ถ้าเป็นกรณีที่ท้องข้ามปี ค่าใช้จ่ายของท้องนั้นยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนในปีถัดไปได้อยู่ถ้ารวมกับค่าใช้จ่ายของท้องนี้ในปีที่ผ่านมาแล้วยังไม่เกิน ฿60,000*4

เช่น ถ้าปีนี้คุณจ่ายค่าฝากครรภ์สำหรับท้องนี้ไป ฿20,000 แล้วปีถัดมาคุณได้จ่ายค่าทำคลอดสำหรับท้องเดิมอีก ฿40,000 คุณจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปีนี้ได้ ฿20,000 และปีถัดไปอีก ฿40,000 สำหรับท้องนี้ เพราะกฎหมายให้เพดานสิทธิ ฿60,000 นี้ให้กับการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง

Edit

กรณีเบิกสวัสดิการค่าทำคลอดได้

ถ้าคุณมีสิทธิสวัสดิการเบิกค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตรได้ ไม่ว่าจะเบิกจากบัตรทอง (หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ), ประกันสังคม, สวัสดิการข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือสิทธิสวัสดิของนายจ้าง ฯลฯ เพดานสิทธิในการหักลดหย่อนของคุณจะต้องหักออกจากเงินค่าใช้จ่ายจากสิทธิสวัสดิการที่คุณเบิกมาได้ด้วย

เช่น ถ้าคุณเบิกค่าคลอดบุตรจากประกันสังคมมาได้ ฿13,000 เพดานสิทธิลดหย่อนของคุณจะลดลงจาก ฿60,000 เหลือ ฿47,000 (เพดานสิทธิ ฿60,000 - สิทธิสวัสดิการที่เบิกได้ ฿13,000) หรือถ้าคุณเบิกค่าคลอดบุตรจากบริษัทมาได้ ฿70,000 เพดานสิทธิลดหย่อนของคุณจะลดลงเหลือ ฿0*5

Edit

ค่าใช้จ่ายที่นำไปลดหย่อนได้

ค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่*6
 • ค่าตรวจและรับฝากครรภ์
 • ค่าบำบัดทางการแพทย์
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์
 • ค่าทำคลอด และ
 • ค่ากินอยู่ในสถานพยาบาล

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายข้างต้นจะจ่ายให้สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ได้ และแม้ว่าการตั้งครรภ์นั้นสุดท้ายจะแท้งไปก็ยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้อยู่ดี*7


Edit

หลักฐานที่ต้องใช้

 • ใบเสร็จที่คุณหรือคู่สมรสจ่ายค่าฝากครรภ์และค่าทำคลอดให้สถานพยาบาล และ
 • ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ที่ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่ามีภาวะตั้งครรภ์

คุณมีสิทธิลดหย่อนอะไรบ้าง?

ให้ iTAX Market ช่วยเปรียบเทียบตัวเลือกลดหย่อนภาษีที่ดีที่สุดให้คุณได้เลย!

ค้นหาตัวเลือกประหยัดภาษี


อ้างอิง

 • *1 :

  มาตรา 47(1)(ซ) ประมวลรัษฎากร,ข้อ 2(99) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)

 • *2 :

  ข้อ 2(1) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2561

 • *3 :

  ข้อ 2(4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2561

 • *4 :

  ข้อ 2(3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2561

 • *5 :

  ข้อ 4 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2561

 • *6 :

  ข้อ 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2561

 • *7 :

  ข้อ 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2561


Img loading