ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุดท้องละ ฿60,000 สำหรับค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตนที่จ่ายตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป*1

ค่าฝากครรภ์และทำคลอดเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


Edit

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมีลูกสามารถนำค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตนไปใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง รวมสูงสุดไม่เกินท้องละ ฿60,000 ทั้งนี้ คุณอาจจะมีลูกมากกว่า 1 ท้องต่อปีก็ได้ แต่การตั้งครรภ์ลูกแฝดจะยังนับว่าเป็นท้องเดียวอยู่ดี

ถ้าค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรเกิดขึ้นคนละปีกัน ก็ยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปีภาษี แต่ท้องนั้นจะลดหย่อนรวมกันได้สูงสุดไม่เกิน ฿60,000


Edit

เงื่อนไขการรับสิทธิ

Edit

กรณีทั่วไป

ถ้ากรณีสามีภริยายื่นภาษีรวมกัน ให้คนที่ยื่นภาษีหลักเป็นคนได้ใช้สิทธินี้ แต่ถ้าสามีภริยาต่างฝ่ายต่างยื่นภาษี คนที่ใช้สิทธิลดหย่อนนี้ได้มีเพียง ภริยา คนเดียวเท่านั้น*2

เช่น ถ้าคุณจ่ายค่าฝากครรภ์และทำคลอดไป ฿50,000 แต่ภริยาของคุณแยกยื่นภาษีกับคุณ จะมีเพียงภริยาของคุณเท่านั้นที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ฿50,000

Edit

กรณีตั้งครรภ์หลายครั้งในปีเดียวกัน

ในกรณีที่มีท้องสองครั้งในปีเดียวกัน แต่ละท้องจะได้สิทธิลดหย่อนแยกกันท้องละไม่เกิน ฿60,000*3

เช่น ถ้าคุณจ่ายค่าทำคลอดสำหรับท้องแรกไป ฿50,000 และในปีเดียวกันคุณก็จ่ายค่าฝากครรภ์สำหรับท้องที่สองด้วยอีก ฿50,000 คุณจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ฿50,000 สำหรับท้องแรก และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอีก ฿50,000 สำหรับท้องที่สอง เพราะกฎหมายให้สิทธิแยกเป็นคราวตามการตั้งครรภ์

Edit

กรณีตั้งครรภ์และทำคลอดคนละปี

ถ้าเป็นกรณีที่ท้องข้ามปี ค่าใช้จ่ายของท้องนั้นยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนในปีถัดไปได้อยู่ถ้ารวมกับค่าใช้จ่ายของท้องนี้ในปีที่ผ่านมาแล้วยังไม่เกิน ฿60,000*4

เช่น ถ้าปีนี้คุณจ่ายค่าฝากครรภ์สำหรับท้องนี้ไป ฿20,000 แล้วปีถัดมาคุณได้จ่ายค่าทำคลอดสำหรับท้องเดิมอีก ฿40,000 คุณจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปีนี้ได้ ฿20,000 และปีถัดไปอีก ฿40,000 สำหรับท้องนี้ เพราะกฎหมายให้เพดานสิทธิ ฿60,000 นี้ให้กับการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง

Edit

กรณีเบิกสวัสดิการค่าทำคลอดได้

ถ้าคุณมีสิทธิสวัสดิการเบิกค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตรได้ ไม่ว่าจะเบิกจากบัตรทอง (หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ), ประกันสังคม, สวัสดิการข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือสิทธิสวัสดิของนายจ้าง ฯลฯ เพดานสิทธิในการหักลดหย่อนของคุณจะต้องหักออกจากเงินค่าใช้จ่ายจากสิทธิสวัสดิการที่คุณเบิกมาได้ด้วย

เช่น ถ้าคุณเบิกค่าคลอดบุตรจากประกันสังคมมาได้ ฿13,000 เพดานสิทธิลดหย่อนของคุณจะลดลงจาก ฿60,000 เหลือ ฿47,000 (เพดานสิทธิ ฿60,000 - สิทธิสวัสดิการที่เบิกได้ ฿13,000) หรือถ้าคุณเบิกค่าคลอดบุตรจากบริษัทมาได้ ฿70,000 เพดานสิทธิลดหย่อนของคุณจะลดลงเหลือ ฿0*5

Edit

ค่าใช้จ่ายที่นำไปลดหย่อนได้

ค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่*6
 • ค่าตรวจและรับฝากครรภ์
 • ค่าบำบัดทางการแพทย์
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์
 • ค่าทำคลอด และ
 • ค่ากินอยู่ในสถานพยาบาล

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายข้างต้นจะจ่ายให้สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ได้ และแม้ว่าการตั้งครรภ์นั้นสุดท้ายจะแท้งไปก็ยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้อยู่ดี*7


Edit

หลักฐานที่ต้องใช้

 • ใบเสร็จที่คุณหรือคู่สมรสจ่ายค่าฝากครรภ์และค่าทำคลอดให้สถานพยาบาล และ
 • ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ที่ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่ามีภาวะตั้งครรภ์

Edit

คำถามที่พบบ่อย*8

Edit
Q. หากจ่ายค่าคลอดบุตรต้นปี 2561 เป็นเงิน 60,000 บาท ปลายปีจ่ายค่าฝากครรภ์บุตรคนที่ 2 อีก 60,000 บาท ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 120,000 บาทใช่หรือไม่

สามารถใช้สิทธิแต่ละคราวหรือท้องละไม่เกิน 60,000 บาท ดังนั้น สามารถใช้สิทธิได้ 120,000 บาท

Edit
Q. หากจ่ายค่าฝากครรภ์ต้นปี 2561 เป็นเงิน 30,000 บาท ต่อมาแท้งบุตรต้องขูดมดลูกจำนวน 40,000 บาท สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้บุคคลธรรมดาเท่าใด

ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งค่าฝากครรภ์และค่าขูดมดลูก แต่ต้องไม่เกิน 60,000 บาท

Edit
Q. หากจ่ายค่าฝากครรภ์ปลายปี 2560 เป็นเงิน 35,000 บาท และจ่ายค่าคลอดบุตรปลายปี 2561 เป็นเงิน 45,000 บาท สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้บุคคลธรรมดาในปี 2561 ได้เท่าใด

ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะค่าคลอดบุตร 45,000 บาท เนื่องจากสามารถใช้สิทธิยกเว้นได้เท่าที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

Edit
Q. หากจ่ายค่าฝากครรภ์ปี 2561 เป็นเงิน 35,000 บาท และจ่ายค่าคลอดบุตรปี 2562 เป็นเงิน 45,000 บาท สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้บุคคลธรรมดาในปี 2561 และ 2562 ได้เท่าใด

ปี 2561 ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 35,000 บาท และปี 2562 จำนวน 25,000 บาท เนื่องจากในแต่ละคราวรวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท

Edit
Q. กรณีฝากครรภ์แล้วภายหลังตรวจพบว่าบุตรในครรภ์ไม่สมบูรณ์ แพทย์จำเป็นต้องนำทารกออกจากครรภ์ (ยุติการตั้งครรภ์) สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้หรือไม่

ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์และคลอดบุตร ไม่ว่าจะเป็นค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ค่าทำคลอด และค่ากินอยู่ในสถานพยาบาล ทั้งนี้ ไม่ว่าทารกที่คลอดจะมีชีวิตรอดหรือไม่

Edit
Q. กรณีตั้งครรภ์และแท้งเอง และตั้งครรภ์ใหม่ในปีภาษีเดียวกัน ลดหย่อนได้เท่าใด

ใช้สิทธิลดหย่อนได้ทั้ง 2 ครั้งๆ ละ ไม่เกิน 60,000 บาท ตามข้อ2(4) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331)

Edit
Q. ค่าขูดมดลูกกรณีแท้งจากครั้งก่อน ถือเป็นค่าฝากครรภ์ที่ได้รับสิทธิลดหย่อนหรือไม่

ได้ ถือเป็นค่าบำบัดทางการแพทย์ ตามความหมายของค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331)

Edit
Q. กรณีต่างฝ่ายต่างมีเงินได้แยกยื่นแบบ ใบเสร็จรับเงินค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรออกมาในชื่อสามี ภริยาใช้สิทธิลดหย่อนได้หรือไม่

ได้ ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายค่าฝากครรภ์ ตามข้อ 3(2) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331)

Edit
Q. กรณีตั้งครรภ์และแท้งในเดือนมีนาคม 2561 และตั้งครรภ์ใหม่ในเดือนกันยายน 2561 จะได้รับสิทธิค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรอย่างไร

ได้รับสิทธิ 120,000 บาท เนื่องจากมีการตั้งครรภ์ 2 คราว ในปีภาษีเดียวกัน

Edit
Q. กรณีคลอดลูกแฝด ในเดือนกันยายน ปี 2561 จะได้รับสิทธิลดหย่อนค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรอย่างไร

ได้รับสิทธิ 60,000 บาท เนื่องจากเป็นการตั้งครรภ์เพียงคราวเดียว

Edit
Q. ค่าตรวจครรภ์ที่คลินิก สามารถนำมาลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร ได้หรือไม่

หากคลินิกดังกล่าวเป็นสถานพยาบาลแบบไม่มีเตียงตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ.2541 สามารถนำมาใช้สิทธิได้

Edit
Q. กรณีการยกเว้นค่าคลอดบุตร ชาวต่างชาติได้รับสิทธิด้วยหรือไม่

หากชาวต่างชาติ (มารดา) ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทย และบุตรมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สามารถนำมาใช้สิทธิได้

Edit
Q. กรณีชาวต่างชาติเข้ามาในไทย ทำงานมีเงินได้และอยู่ในไทยไม่เกิน 180 วัน สามารถลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร และลดหย่อนบุตรคนที่ 2 เพิ่ม ได้หรือไม่

หากชาวต่างชาติ (มารดา) ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทย และบุตรมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สามารถนำมาใช้สิทธิได้

Edit
Q. กรณีผู้มีเงินได้เป็นชาวต่างชาติ และภริยาเป็นคนไทยไม่มีรายได้ ชาวต่างชาติผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร และลดหย่อนบุตรคนที่ 2 เพิ่ม ได้หรือไม่

หากชาวต่างชาติ (บิดาผู้มีเงินได้) ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทย และบุตรคนที่ 2 มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สามารถนำมาใช้สิทธิได้

Edit
Q. เดือนมกราคม 2561 จ่ายค่าคลอดบุตรคนที่ 1 จำนวน 60,000 บาท และเดือนกันยายน 2561 จ่ายค่าฝากครรภ์บุตรคนที่ 2 จำนวน 60,000 บาท กรณีนี้จะใช้สิทธิลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรในปีภาษี 2561 ได้เท่าไหร่ และในปีภาษี 2562 จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนค่าคลอดบุตรคนที่ 2 ได้อีกหรือไม่

ปี 2561 ใช้สิทธิลดหย่อนค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร ได้จำนวน 120,000 บาท (ค่าคลอดบุตรคนที่ 1 + ค่าฝากครรภ์บุตรคนที่ 2)
ปี 2562 ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากในปี 2561 ใช้สิทธิลดหย่อนค่าฝากครรภ์บุตรคนที่ 2 ไปเต็มจำนวนแล้ว

Edit
Q. กรณีที่บิดาและมารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส มารดาสามารถใช้สิทธิค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรได้หรือไม่

สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากมารดาเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรเสมอ โดยไม่ต้องจดทะเบียนสมรส

Edit
Q. กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมารดาไม่มีเงินได้ บิดาสามารถใช้สิทธิค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรได้หรือไม่

กรณีบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส บิดาไม่สามารถใช้สิทธิได้
ทั้งนี้ หากบิดามีการจดทะเบียนรับรองบุตรในปีภาษีที่บุตรคลอด บิดาสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรได้

Edit
Q. กรณีมีลูกแฝดเกิดห่างกันไม่กี่นาที แฝดพี่คลอด 31 ธ.ค. 2560 แฝดน้องคลอด 1 ม.ค. 2561 จะได้รับสิทธิค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร และลดหย่อนบุตรคนที่ 2 เพิ่ม 30,000 บาท อย่างไร

ได้รับสิทธิค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร 60,000 บาท และได้รับสิทธิลดหย่อนบุตรคนที่ 2 เพิ่ม 30,000 บาท

Edit
Q. กรณีได้รับสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากนายจ้างภาคเอกชนในการคลอดบุตร จำนวน 30,000 บาท แต่ได้จ่ายค่าคลอดบุตรไปจำนวน 100,000 บาท จะใช้สิทธิลดค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร อย่างไร

ได้รับสิทธิ จำนวน 30,000 บาท เนื่องจากเมื่อนำไปรวมกับสิทธิสวัสดิการต้องไม่เกิน 60,000 บาท

Edit
Q. มีบุตรคนที่ 1 มาแล้วเกิดเมื่อปีภาษี 2557 และยังมีชีวิตอยู่ และได้ทำการฝากครรภ์เมื่อต้นปี 2561 คลอดบุตรปลายปี 2561 จ่ายเงินค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรเอง และเป็นบุตรแฝด 3 จะได้รับสิทธิลดหย่อนอย่างไร
กรณีบุตรคนที่ 1 เกิดปี 2557 และได้ทำการฝากครรภ์และคลอดบุตรแฝด 3 คน ในปี 2561 สามารถใช้สิทธิได้ ดังนี้
 1. บุตรคนที่ 1 - 4 หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท
 2. ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของบุตรแฝด 3 ได้ 60,000 บาท เพราะถือเป็นคราวเดียวกัน
 3. ใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนบุตรแฝดคนที่ 2 - 4 ได้เพิ่มอีกคนละ 30,000 บาท
  รวมหักลดหย่อนได้ทั้งสิ้น 270,000 บาท
Edit
Q. ตั้งครรภ์แล้วเกิดการแท้งในปีภาษี 2561 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแท้ง ค่าใช้จ่ายใดบ้างที่จะถือว่าเป็นค่าคลอดบุตรที่สามารถนำสิทธิมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการรักษาพยาบาลจากการแท้งบุตร สามารถนำมาใช้สิทธิหักลดหย่อนได้ทั้งหมด

Edit
Q. ฝากครรภ์ปีภาษี 2560 จ่ายค่าฝากครรภ์ปี 2560 จำนวน 30,000 บาท และคลอดบุตรต้นปีภาษี 2561 จ่ายค่าคลอดบุตรปี 2561 อีกจำนวน 30,000 บาท จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรอย่างไร

สามารถใช้สิทธิลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรในปีภาษี 2561 ได้ 30,000 บาท เนื่องจากกฎหมายให้สิทธิตั้งแต่ปี 2561

Edit
Q. กรณีจดทะเบียนสมรสและหย่าภริยาคนแรก มีบุตร 2 คน และต่อมาได้จดทะเบียนสมรสกับภริยาคนที่ 2 มีบุตรด้วยกันอีก 2 คน และบุตรคนที่ 3 ตั้งครรภ์และคลอดในปี 2561 จะสามารถลดหย่อนบุตรได้ 5 คนหรือไม่ และจะได้รับสิทธิค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร และสิทธิลดหย่อนบุตรเพิ่ม 30,000 บาท หรือไม่ และต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง
ได้รับสิทธิลดหย่อนบุตร ทั้ง 5 คน และบุตรคนที่ 5 ได้รับสิทธิค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร และสิทธิลดหย่อนบุตรเพิ่ม โดยใช้หลักฐาน ดังนี้
 1. บันทึกท้ายหย่าในการแสดงรายละเอียดว่าเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรจากภริยาคนแรก
 2. เอกสารใบทะเบียนสมรสกับภริยาคนที่ 2
 3. ใบรับรองแพทย์ฯ และใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าได้จ่ายค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
Edit
Q. กรณีฝากครรภ์และคลอดบุตรที่ได้ลดหย่อนภาษี รวมถึงค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยหรือไม่ เช่น ค่านม ค่าของใช้ที่เกี่ยวกับการคลอดบุตร ค่าเดินทาง เป็นต้น

ไม่รวม เนื่องจากไม่เป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร

Edit
Q. เดือนมกราคม 2561 จ่ายค่าฝากครรภ์แต่ภายหลังได้แท้งบุตร ต่อมาได้ตั้งครรภ์และฝากครรภ์อีกครั้งในเดือนเมษายน 2561 และคลอดก่อนกำหนดในเดือนธันวาคม 2561 จะใช้สิทธิลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร อย่างไร

ได้รับสิทธิ 120,000 บาท เนื่องจากมีการตั้งครรภ์ 2 คราวในปีภาษีเดียวกัน

Edit
Q. มีบุตรมาแล้ว 3 คน คนที่ 1 อายุ 21 ปี คนที่ 2 อายุ 18 ปี และคนที่ 3 อายุ 6 เดือน แต่ภริยาคนแรกเสียชีวิตในปี 2560 ได้สมรสใหม่กับภริยาคนปัจจุบันในปี 2561 ภริยาไม่มีเงินได้ เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ภริยาตั้งครรภ์และมีการฝากครรภ์แต่ในเดือนสิงหาคม 2561 มีภาวะต้องยุติการตั้งครรภ์ เนื่องจากเด็กไม่สมบูรณ์ ตั้งครรภ์ใหม่และฝากครรภ์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ใช้สิทธิลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรได้เท่าไหร่

ได้รับสิทธิหักลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร จำนวน 120,000 บาท เนื่องจากมีการตั้งครรภ์ 2 คราวในปีภาษีเดียวกัน

Edit
Q. มีบุตรกับภริยาคนแรก ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีการจ่ายค่าเลี้ยงดู 1 คน เกิดเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2561 ขณะนี้บุตรคนแรกมีอายุ 10 เดือนกว่าๆ และได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับภริยาคนปัจจุบันมีบุตรด้วยกันอีก 1 คน เกิดเมื่อวันที 1 พ.ย. 2561 ภริยาทั้ง 2 คน ไม่มีเงินได้ จะใช้สิทธิลดหย่อนค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร รวมถึงการใช้สิทธิลดหย่อนบุตร 60,000 บาท ได้หรือไม่

ใช้สิทธิลดหย่อนค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรจากภริยาที่จดทะเบียนสมรส แต่ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนบุตร 60,000 บาท เนื่องจากมีบุตรชอบด้วยกฎหมายเพียงคนเดียว

คุณมีสิทธิลดหย่อนอะไรบ้าง?

ให้ iTAX Market ช่วยเปรียบเทียบตัวเลือกลดหย่อนภาษีที่ดีที่สุดให้คุณได้เลย!

ค้นหาตัวเลือกประหยัดภาษี


อ้างอิง

 • *1 :

  มาตรา 47(1)(ซ) ประมวลรัษฎากร,ข้อ 2(99) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)

 • *2 :

  ข้อ 2(1) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2561

 • *3 :

  ข้อ 2(4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2561

 • *4 :

  ข้อ 2(3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2561

 • *5 :

  ข้อ 4 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2561

 • *6 :

  ข้อ 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2561

 • *7 :

  ข้อ 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2561

 • *8 :

  “ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร และบุตรคนที่ 2 ลดหย่อนอย่างไร ???” http://www.rd.go.th/publish/61117.0.html


Img loading