คำศัพท์ภาษี ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี สามารถเรียงตามลำดับตามตัวอักษร A-Z ได้ดังนี้

Edit

Additional filing

ยื่นภาษีเพิ่มเติม

Edit

Allowance

ค่าลดหย่อน

Edit

Amount realized

มูลค่าที่จำหน่าย

Edit

Annuity insurance premium

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

Edit

Arts of healing

ประกอบโรคศิลปะ

Edit

Assessable income

เงินได้พึงประเมิน

Edit

Assessment officer

เจ้าพนักงานประเมิน

Edit

Charitable contribution

การบริจาค

Edit

Charitable donation

การบริจาค

Edit

Child allowance

ค่าลดหย่อนบุตร

Edit

Corporate income tax

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

Edit

Deduction

ค่าใช้จ่ายทางภาษี

Edit

Direct tax

ภาษีทางตรง

Edit

Dividend tax credit

เครดิตภาษีเงินปันผล

Edit

Donation

เงินบริจาค

Edit

Exemption

สิทธิ์ได้รับยกเว้นเงินได้, ค่าลดหย่อน

Edit

Expense

รายจ่าย

Edit

Fair market value

มูลค่าตลาด

Edit

Fine arts

ประณีตศิลปกรรม

Edit

Government pension fund contribution

เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

Edit

Gross income

รายรับก่อนหักรายจ่าย

Edit

Group of persons

คณะบุคคล

Edit

Health insurance premium

เบี้ยประกันสุขภาพ

Edit

Home mortgage interest

ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย

Edit

Immovable property

อสังหาริมทรัพย์

Edit

Indirect tax

ภาษีทางอ้อม

Edit

Individual

บุคคลธรรมดา

Edit

Individual income tax

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Edit

International Headquarters (IHQ)

สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ

Edit

International Procurement Center (IPC)

ศูนย์กลางจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ

Edit

International Trading Center (ITC)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

Edit

Liberal profession

วิชาชีพอิสระ

Edit

Life insurance premium

เบี้ยประกันชีวิต

Edit

Long Term Equity Fund (LTF)

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

Edit

Ministry of Finance

กระทรวงการคลัง

Edit

Net income

เงินได้สุทธิ

Edit

Net loss

ขาดทุนสุทธิ

Edit

Net profit

กำไรสุทธิ

Edit

Non-Registered Ordinary partnership

ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน

Edit

Ordinary filing

ยื่นภาษีปกติ

Edit

P.N.D.

ภ.ง.ด.

Edit

Parental care allowance

ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา

Edit

Payer of income

ผู้จ่ายเงินได้

Edit

Pension insurance premium

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

Edit

Personal allowance

ค่าลดหย่อนส่วนตัว

Edit

Personal exemption

ค่าลดหย่อนส่วนตัว

Edit

Personal income tax

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Edit

Private teacher aid fund contribution

กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

Edit

Provident fund contribution

เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Edit

Realized gain

กำไรที่ได้รับจากการขาย

Edit

Realized loss

ผลขาดทุนที่ได้รับจากการขาย

Edit

Recognized gain

กำไรที่ได้รับจากการขายที่ต้องเสียภาษี

Edit

Recognized loss

ผลขาดทุนที่ได้รับจากการขายที่นำไปหักเป็นรายจ่ายได้

Edit

Regional Operating Headquarters (ROH)

สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค

Edit

Resident of Thailand

ผู้อยู่ในประเทศไทย

Edit

Retirement Mutual Fund (RMF)

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

Edit

Revenue Code

ประมวลรัษฎากร

Edit

Revenue Department

กรมสรรพากร

Edit

Revenue Ruling

ข้อหารือกรมสรรพากร

Edit

Sales tax

ภาษีการค้า

Edit

Severance pay

ค่าชดเชย

Edit

Social Security Fund contribution

เงินสะสมกองทุนประกันสังคม

Edit

Special Business Tax (SBT)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

Edit

Spouse allowance

ค่าลดหย่อนคู่สมรส

Edit

Surcharge

เงินเพิ่ม

Edit

Tax base

ฐานภาษี

Edit

Tax filing

การยื่นภาษี

Edit

Tax overpaid

ภาษีที่ชำระไว้เกิน

Edit

Tax payable

ค่าภาษีที่ต้องชำระ

Edit

Tax payment

การชำระภาษี

Edit

Tax rate

อัตราภาษี

Edit

Tax refund

เงินคืนภาษี

Edit

Tax return

แบบแสดงรายการภาษี

Edit

Tax treaty

สนธิสัญญาภาษีซ้อน

Edit

Tax withheld

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Edit

Tax year

ปีภาษี

Edit

Taxable income

เงินได้สุทธิ

Edit

Taxable year

ปีภาษี

Edit

Taxpayer

ผู้เสียภาษี

Edit

Taxpayer identification number (TIN)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Edit

Undivided estate

กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

Edit

Value Added Tax (VAT)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Edit

Withholding tax

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Edit

Withholding tax certificate

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)


Edit

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

  • หลายคนมักเข้าใจผิดว่า Tax return แปลว่า เงินคืนภาษี แต่ความเป็นจริงแล้ว Tax return แปลว่าแบบแสดงรายการภาษีเพื่อใช้สำหรับยื่นภาษี ดังนั้น คำว่า เงินคืนภาษีที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า Tax refund

Img loading