Insuranger

Insuranger (เอ้ ศิวัตม์ สิงหสุตกร) เป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงิน และวางแผนประกัน แห่งเว็บไซต์ Aommoney.com และเพจ @วางแผนการเงินกับ Insuranger โดยมีเป้าหมายคือ ต้องการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องของการทำประกันชีวิตและสุขภาพโดยคำนึงถึงผู้บริโภคหลักตามหลักวิชาการและมีความเป็นกลางที่สุด เพื่อให้ทุกคนสามารถวางแผนปกป้องความมั่งคั่งของตัวเองได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดความเข้าใจผิด หรือถูกหลอกลวงจากผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

เพราะการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้เรื่องการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้ตัวเอง

Insuranger จบการศึกษาปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ เอกวิชาการเงินธนาคาร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้าน MBA เอกการเงินธุรกิจ จาก University of Wales Institute Cardiff, UK มีประสบการณ์ด้านการเงินในการเริ่มต้นเป็นนักวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ก่อนจะผันตัวมาป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลด้วยการถือใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ผ่านการอบรมหลักสูตรวางแผนทางการเงินทั้ง FChFP และ CFP จนมาเป็นนักวางแผนทางการเงินอิสระอย่างเต็มตัว โดยไม่สังกัดสถาบันการเงินและบริษัทประกันใดๆอยู่ในปัจจุบัน


Edit

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Img loading