หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวกับภาษี

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

กระทรวงการคลังมีหน่วยงานระดับกรมที่ทำหน้าที่จัดเก็บรายได้ ได้แก่ กรมสรรพากร, กรมศุลกากร, และกรมสรรพสามิต ซึ่งทำหน้าที่เก็บภาษีต่างประเภทกัน เช่น กรมสรรพากรจะรับผิดชอบภาษีที่คุ้นหูกันบ่อยๆ อาทิ ภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม

และนอกจาก 3 กรมนี้ ก็มีหน่วยงานระดับท้องถิ่นอื่นทำหน้าที่จัดเก็บภาษีท้องถิ่นบางประเภทด้วย เช่น ภาษีป้าย เป็นต้น


Img loading