นักกีฬา E-Sport เสียภาษียังไง

8 กันยายน 2561 ดร.ยุทธนา อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

E-Sport ได้รับการบรรจุเป็นชนิดกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 และมีสมาคมกีฬาของตัวเองด้วย คือ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

เมื่อ E-Sport ถูกบรรจุเป็นชนิดกีฬา นั่นหมายความว่า ภาพของเด็กติดเกมส์ในอดีตจึงกลายเป็นนักกีฬายุคใหม่ และเมื่อนักกีฬาสามารถทำรายได้ E-Sport ได้จึงกลายอาชีพใหม่ได้ด้วยเช่นกัน


Edit

ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ต้องเสียภาษีรึเปล่า?

นักกีฬา E-Sport หลายคนสามารถทำรายได้ทั้งที่ตัวเองอาจจะยังอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่การเป็นผู้เยาว์ก็ไม่ได้ทำให้นักกีฬาได้รับยกเว้นภาษี จึงต้องเสียภาษีเหมือนนักกีฬาอาชีพทั่วๆ ไป


 
Edit

นักกีฬาอาชีพทั่วๆ ไปเสียภาษียังไง

นักกีฬาอาชีพ หมายถึง นักกีฬาที่เล่นกีฬานั้นเป็นอาชีพและทำรายได้จากการประกอบอาชีพเป็นนักกีฬา (ไม่ใช่นักกีฬาสมัครเล่น) ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใด รวมถึง E-Sport รายได้ที่นักกีฬาอาชีพได้รับจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ นักแสดงสาธารณะ และต้องเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วย


Edit

วิธีคำนวณภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยปกติจะ คำนวณภาษี จากจากเงินได้สุทธิด้วยสมการง่ายๆ คือ

เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ

จากนั้น

เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี = เงินภาษีที่ต้องจ่าย
Edit

ค่าใช้จ่ายคืออะไร?

แทบทุกอาชีพที่สร้างรายได้ย่อมมีค่าใช้จ่ายในการสร้างรายได้เสมอ ดังนั้น ในหลายกรณีกฎหมายจึงยอมให้ เงินได้ แต่ละประเภทสามารถหักค่าใช้จ่ายที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่าย จึงเป็นสิทธิประโยชน์ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อใช้แสดงเป็นต้นทุนการหารายได้ของเรา

เมื่อนักกีฬา E-Sport มีรายได้ในฐานะนักกีฬาอาชีพ กฎหมายจึงให้ทางเลือกสำหรับหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของนักกีฬา E-Sport ได้ 2 วิธี ได้แก่

  • หักตามจริง (ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่าย) หรือ
  • หักเหมา 40-60% (ไม่ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่าย)*1

จำนวนรายได้ ค่าใช้จ่ายแบบเหมาที่หักได้
฿300,000 แรก 60%
ส่วนที่เกิน ฿300,000 40%
Edit

ค่าลดหย่อนคืออะไร?

ค่าลดหย่อน คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับสถานะโดยรวมของเรา เช่น มีครอบครัวรึยัง ทำประกันชีวิตไว้ไหม กู้เงินซื้อบ้านรึเปล่า เป็นต้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาค่าภาษีให้ลดลงได้ตามภาระของแต่ละคน


Edit

นักกีฬา E-Sport ต้องยื่นภาษีมั้ย?

รายได้ที่นักกีฬาอาชีพได้รับจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับนักแสดงสาธารณะ ที่เรียกว่า เงินได้ประเภทที่ 8 ทำให้นักกีฬา E-Sport ต้องยื่นภาษีเงินได้ของตัวเองปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ยื่นภาษีครึ่งปี และยื่นภาษีประจำปี

ถ้านักกีฬา E-Sport ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) กฎหมายจะกำหนดหน้าที่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินการยื่นภาษีและเสียภาษีแทนให้


Edit

สรุป

E-Sport เป็นกีฬาที่มีนักกีฬาอาชีพและกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย ดังนั้น นักกีฬา E-Sport อาชีพ เมื่อมีรายได้จึงต้องเสียภาษีตามกฎหมายเช่นเดียวกับนักกีฬาอาชีพเช่นกัน ทดลอง คำนวณภาษี ได้ที่นี่


อ้างอิง

  • *1 :

    มาตรา 46 ประมวลรัษฎากร,มาตรา 8(43) พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502,พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560


Img loading