Tag: Crytocurrency

วิเคราะห์

‘ภาษีคริปโต’ bitcoin เสียภาษีอย่างไรในอเมริกา?

สรุปแนวทางจัดเก็บ ‘ภาษีคริปโต’ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกรมสรรพากรอเมริกา (IRS) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ถือ bitcoin และคริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆ อ่านต่อ

ทั่วไป

Bitcoin เสียภาษียังไง ได้ข้อสรุปแล้ว

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินดิจิตอล (อ้างอิงจาก พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561) เพื่อกำหนดว่านักลงทุนต้องเสียภาษีอย่างไร และไม่ว่าจะเป็นกำไรที่ได้จากการขาย Bitcoin หรือ ผลประโยชน์ที่ได้จากการถือ Bitcoin จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% และต้องยื่นภาษีเงินได้ประจำปีด้วย อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)