Tag: ภาษีร้านค้าออนไลน์

SME

รายได้จากการไลฟ์สดขายเสื้อผ้า ต้องเสียภาษีมั้ย?

ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร และไม่ว่าจะมีรายได้จากอะไรก็ตาม หากรายได้ของคุณถึงเกณฑ์ที่จะต้องยื่นภาษี คุณจะต้องทำการยื่นภาษีเงินได้ประจำปีด้วย และหากมีรายได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด คุณจะต้องเสียภาษีด้วย อ่านต่อ

SME

ภาษีร้านค้าออนไลน์ (ภาษี E-Payment) กับเรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิด

หากคุณมีการทำธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีจากสถาบันการเงินเดียวกันเกินกว่า 3,000 ครั้งใน 1 ปี หรือมียอดฝากและรับโอนเงินเพียง 400 ครั้ง แต่มียอดรวมตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป สถาบันการเงินมีหน้าที่ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร อ่านต่อ

error: Content is protected !!